:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  บันทึกแถบวีดิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา ๑๒ สิงหา
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.,
พ.อ.หญิง วรัญญา มณีรินทร์ ประธานสมาคม
แม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.,คณะนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ พร้อมภริยา และ นนร.ร่วมบันทึก
แถบวีดิทัศน์ อ่านต่อ >>>

       
    พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๑
- พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รอง ปล.
กห.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึก
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร
ของ สป. รุ่นที่ ๑ อ่านต่อ >>>
       
    ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน “จุฬาฯ
อาสาช่วยกาชาด”
- นนร.สรณัฐ พุทธสอน ได้รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน
"จุฬาฯอาสา ช่วยกาชาด" ชิงถ้วยพระราช-
ทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ่านต่อ >>>
       
 

 

ปล่อยพันธุ์ปลา
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. พร้อม
ด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ
รร.จปร.ปล่อยปลายี่สก ๒๐,๐๐๐ ตัว และ
ปลาตะเพียน ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อขยายพันธุ์
ปลา, อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR