:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
   
       
     
     
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะฯ แถลงข่าวงานเดิน - วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 57 อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันปิยมหาราช อ่านต่อ >>>

       
    หารือการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรของ นนร.
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.ให้การ
ต้อนรับ นายสุรพล จารุพงษ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร และคณะ ฯ ในโอกาส
เดินทางมาเข้าพบเพื่อหารือการจัดตั้งกลุ่ม
ยุวเกษตรกรของ นนร. อ่านต่อ >>>

       
 

 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบันทึก
แถบวีดีทัศน์
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบันทึกแถบ
วีดีทัศน์ ทรงดนตรีไทยร่วมกับ นนร. ชมรม
ดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราช อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR