:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
     
   
       
  - สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>
 
     
 

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ร.๕, ร.๘
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. นำ
ข้าราชการและ นนร. กระทำพิธีบวงสรวง
ณ ศาลาวงกลม และทำบุญถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ อ่านต่อ >>>

       
    นนร.ลาไปศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. ให้
แนวทางในการปฏิบัติตัวแก่ นนร.จรยุทธ์
เกิดแก่น และ นนร.วรพรต รักคุณ ชั้นปีที่ ๑
ในโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ อ่านต่อ >>>
       
    นนร.ลาไปศึกษาดูงาน รร.นายร้อยฝรั่งเศส
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. ให้
แนวทางในการปฏิบัติตัวแก่ นายทหาร
สัญญาบัตร และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ในโอกาส
เดินทางไปศึกษากิจการและดูงาน รร.นาย
ร้อยฝรั่งเศส อ่านต่อ >>>

       
 

 

นนร. ผู้ได้รับทุน ฯ กราบบังคมทูลลาไป
ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.
จปร. นำ นนร. ๔ นาย ผู้ได้รับทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ศาสตร์ ณ สถาบันการศึกษาทางทหาร
อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
   
สายตรง ผบ.
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR