เว็บไซต์รับสมัคร นตท.ในส่วนของ ทบ.
http://precadet58.crma.ac.th/
เข้าสู่หน้าหลัก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า