:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ >>>
 
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  พิธีมอบทุนการศึกษา นตท. คนเก่ง
ประจำปี ๒๕๕๗
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครง
การ"ทุนส่งเสริมการศึกษา สร้างคนเก่งเพื่อ
พัฒนากองทัพบก" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านต่อ >>>
       
    บรรยายทางวิชาการเรื่อง "นาโนเทคโนโลยี แนวโน้มแห่งอนาคต"
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.ให้การ
ต้อนรับ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ผอ.ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะ ฯ ใน
โอกาสเดินทางมาบรรยายทางวิชาการ อ่านต่อ >>>
       
    พิธีปิดโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" รุ่นที่ ๖
- พล.ต.โกญจนาท ศุกระเศรณี เสธ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" รุ่นที่ ๖ โดยมี รอง เสธ.รร.จปร.(๑), อ่านต่อ >>>
       
 

 

พิธีเปิดโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" รุ่นที่ ๖
- พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผช.เสธ.ทบ.
ฝกร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" รุ่นที่ ๖ ห้วงระหว่าง ๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๕๗ อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR