วิสัยทัศน์
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ”


ปรัชญา รร.จปร.
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ”


ปณิธาน
“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม”


เอกลักษณ์
“เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก”


อัตลักษณ์
“ เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์กษัตริย์”


พันธกิจ
จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.)
หมายเลข 4400 สามารถกำหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนี้

 1. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ
 2. เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
 4. สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
 5. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
 6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Commanders :เป็นผู้นำทหารที่คุณลักษณะผู้นำ 14 ประการได้แก่

 • มีบุคลิก ลักษณะท่าทางที่สง่างาม(Bearing)
 • รู้จักกาละเทศะ(Tact)
 • ยึดมั่นในความยุติธรรม(Justice)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
 • มีความกล้าหาญ (Courage)
 • มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)
 • มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)
 • มีความกระตือรือล้น (Enthusiasm) ในการทำงาน
 • รักการแสวงหาความรู้ (Knowledge)
 • สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ของตนเองในการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (Judgment) เหมาะสม
 • มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
 • ได้รับความไว้วางใจ (Dependability) จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Unselfishness)
 • มีความภักดี (Loyalty) ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของ
  ตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ


Responsibility :มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ


Modern :มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน


Allegiance : มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 
 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001