จำนวนผู้เข้าชม

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ "ขอให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถาบันนี้ โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อยทุกรุ่นทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระปรีชาญาณเห็นการณ์ไกลถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่บ้านเมืองจากการตั้งโรงเรียนนายร้อยขึ้นแล้ว จงตั้งใจพยายามประพฤติ ปฏิบัติตัวให้ดี ให้ตรง สังวรระวังในระเบียบ วินัยและหน้าที่ พร้อมใจพร้อมกำลังกันธำรงรักษาและพัฒนาสถานศึกษาของตนให้มั่นคงก้าวหน้า ด้วยความรู้ ด้วยสติปัญญา ความฉลาด รอบคอบและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจเสมอเป็นนิตย์ตลอดไป อย่าให้เสื่อมถอย"     พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ " ทหาร นอกจากเป็นผู้มีเกียรติ     มีวินัย   มีความกล้าหาญแล้ว    ยังเป็นผู้รักวิชาการ   รักการค้นคว้าหาความรู้  ที่สำคัญที่สุดคือ ความโอบอ้อมอารี เข้าใจเพื่อนร่วมงาน สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บ ังคับบัญชา "

พระบรมราโชวาท/พระราโชวาท

-> รัชกาลที่ ๕

->  รัชกาลที่ ๙

->  ๙๐๕

โอวาทของ ผบ.รร.จปร. 

เพลงสถาบัน รร.จปร.

ข้อมูลที่น่าสนใจ

-> ตราแผ่นดิน

->ประวัติ รร.จปร.

->ธงชัยเฉลิมพล
->ธงในองค์พระมหากษัตริย์
->พระบรมราโชบาย ร.5
->พระราชดำรัส ร.5
->เครื่องราชกกุธภัณฑ์
->เครื่องราชอิสริยาภรณ์
->พระบรมมหาราชวัง
->ทหารรักษาพระองค์
->การทหารของไทย
->จรรยาบรรณทหาร
->ค่ายทหาร
->เครื่องหมายเหล่าทหาร
->เครื่องหมายยศทหาร
->เครื่องหมายแพรทหาร
->เครื่องหมายความสามารถทหาร
->เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
->เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ
->มวยไทย
->เครื่องดนตรีไทย
->วันสำคัญพระพุทธศาสนา
->มารยาทไทย
->การไหว้
->ความรู้รอบตัว
->นามสกุลพระราชทาน
->ค้นนามสกุลพระราชทาน
->ประวัติธงชาติไทย
->ธงชาติและข้อมูลประเทศทั่วโลก
  กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์  
ประกาศ

ข้อมูลรายชื่อนายทหารปกครองและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อการประสานงานเกี่ยวกับ นนร.

สามารถเปิดดูได้โดยให้(เฉพาะภายใน รร.จปร.) คลิ๊กที่นี่

ผู้ที่สนใจเพลงสถาบัน รร.จปร.สามารถเปิดฟังหรือDownload เนื้อร้องและเสียงเพลงได้ที่ด้านบน

ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังกัดและตอนเรียน นนร.สามารถเปิดดูได้ที่ฐานข้อมูล นนร.ด้านบน

้(เฉพาะภายใน รร.จปร.)

ข่าวและกิจกรรม

  สวนสนามวันกองทัพไทย ๑๘ ม.ค.๕๑   
  จก.พธ.ทบ.มอบผ้าพรางให้กับ นนร. ๒๓ ม.ค.๕๑
  การตรวจสภาพความพร้อมรบก่อน นนร.ฝึกภาคสนาม ๒๕ ม.ค.๕๑
  พิธีเลื่อนชั้นการศึกษา ๒๔ ม.ค.๕๑
  ผบ.กรม นนร.รอ.พบปะ นนร.ชั้นปีที่ ๑-๔ เมื่อ ๑ ก.พ.๕๑
  ตรวจแฟลตในส่วนที่ กรม นนร.รอ.รับผิดชอบ ๖ ก.พ.๕๑
  รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการฯยศ.ทหาร ๒๗ ก.พ.๕๑
  ทำบุญ กรม นนร.รอ. ๓๐ เม.ย.๕๑
  คณะนายทหารประเทศจีนดูงาน กรม นนร.รอ. ๑๔ มี.ค.๕๑
  พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักดนตรี ๑๘ มี.ค.๕๑
  พิธีเปิดโครงการค่ายกีฬาเพื่อเยาวชน ทบ.ครั้งที่ ๑  ๒๘ มี.ค.๕๑
  นนร.ชั้นปีที่ ๓ ลาอุปสมบท ๒๘ มี.ค.๕๑
  พิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมผู้ฝึกทหารใหม่ของ นนร.ชั้นปีที่ ๔   ๔ เม.ย.๕๑
  ผบ.รร.จปร.พบ นายทหารและ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ก่อนดูงานต่างประเทศ ๔ เม.ย.๕๑
  กรม นนร.รอ.รับการตรวจคุณภาพชีวิตจากคณะกรรมการฯ ทบ.  ๘ เม.ย.๕๑
  นนร.ชั้นปีที่ ๒,๔ ลาอุปสมบท ๘ เม.ย.๕๑
  รดน้ำวันสงกรานต์ ๙ เม.ย.๕๑
  ทำบุญ ๑๐๐ วัน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ  ๑๐ เม.ย.๕๑
  พิธีปิดโครงการค่ายกีฬาเพื่อเยาวชน ทบ.ครั้งที่ ๑  ๑๐ เม.ย.๕๑
  พิธีเปิดโครงการค่ายกีฬาเพื่อเยาวชน ทบ.ครั้งที่ ๒    ๒๓ เม.ย.๕๑
  การปฐมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ ๑-๔    ๓๐ เม.ย.๕๑
  การสอบพละศึกษา นตท.ในส่วนของ ทบ.  ๑๙-๒๑ เม.ย.๕๑
  ๙๐๕ เสด็จรับแถว นนร. ๖ พ.ค.๕๑

  นนร.ฝึกประจำสัปดาห์  ๑๒ พ.ค.๕๑ 

  นนร.ชั้นปีที่ ๓ ฝึกการยิงปืนทำนองรบ  ๒๓ พ.ค.๕๑ 
  นนร.ฝึกประจำสัปดาห์  ๒๖ พ.ค.๕๑ 
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำ โดย พ.อ.ก้อง  ไชยณรงค  ๒๙ พ.ค.๕๑
  นนร.ฝึกประจำสัปดาห์  ๒ มิ.ย.๕๑  
  พิธีเปิดโครงการเสาร์ประทีป    ๗ มิ.ย.๕๑
  นนร.สอนหนังสือให้นักเรียนในโครงการเสาร์ประทีป   ๑๔ มิ.ย.๕๑
  ประดับเครื่องหมายยศ กรม นนร.รอ. ๑๖ มิ.ย.๕๑
  พิธีเปิดการแข่งเซปักตระกร้อ รร.จปร.    ๑๗ มิ.ย.๕๑
  นนร.ชั้นปีที่ ๓ ฝึกการยิงปืนทำนองรบ  ๒๓ มิ.ย.๕๑ 
  การตรวจสภาพความพร้อมรบ   ๒๓ มิ.ย.๕๑
  นนร.ชั้นปีที่ ๔ แถลงผลการดูงานต่างประเทศ   ๒๖ มิ.ย.๕๑
  พิธีเปิดกีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๔ ก.ค.๕๑
  พิธีปิดกีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๑๖ ก.ค.๕๑
  โครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน ๑๗ - ๒๐ ก.ค.๕๑
  โครงการห้องเรียนมีชีวิตบ้านทุ่งกระโปรง มิ.ย. - ธ.ค.๕๑

รอบรั้ว กรม นนร.รอ.      

-> ผู้บังคับบัญชา

-> ภารกิจ

-> การจัด

->วัตถุประสงค์ผลิต นนร.

เพลงสถาบัน รร.จปร.

WEBBOARD

เว็บบอร์ดภายนอกรร.จปร.

เว็บบอร์ดภายใน รร.จปร.

ท่าเคารพของแถวทหาร
E-Learning

เฉพาะภายใน รร.จปร.

ปฏิทิน กรม นนร.รอ.
ปฏิทิน รร.จปร.
คลังความรู้ รร.จปร.
ฐานข้อมูล นนร.
ทะเบียนประวัติบุคคล
บันทึกประชุม รร.จปร.
หมายเลขโทรศัพท์
วันนี้ในอดีต
สาระน่ารู้
องค์ความรู้
ระเบียบ / คำสั่ง
คู่มือนักเรียนนายร้อย
การปฏิบัติต่อ ๙๐๕
งาน/พิธีการใน รร.จปร.
เครื่องแบบ นนร.
มารยาทที่ควรทราบ
บทสวดมนต์
เนื้อเพลงที่สำคัญ
แนวคิดผู้นำยุคใหม่
แนวคิดการพัฒนานิสิต
ดูงานต่างประเทศ 51

-> สหรัฐอเมริกา

->จีน

->อินเดีย

->ออสเตรเลีย 

->อินโดนีเซีย 
->บังคลาเทศ (รายงาน)
->เวียตนาม
->กัมพูชา
->สิงคโปร์
ฝ่ายกำลังพล
ยอด นนร.ประจำวัน
ยอดกำลังพลประจำเดือน
บัญชับรรจุกำลัง
หมายเลขโทรศัพท์ น.ปกครอง
รายชื่อ นนร.บช.
รายชื่อ นนร.1-4
ฝ่ายยุทธการ
การดูงานกองทัพภาค
ตารางการฝึก ชั้น 1 - 4
งบประมาณปี 51
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ่ายเครื่องแต่งกาย
การจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีคุม สป.
แผนกกิจการพลเรือน  
แผนงานชมรม นนร.
รายชื่อประธานชมรม
สรุปการใช้จ่ายของชมรม
สปค.กรม นนร.รอ. 
รายงานการประเมินฯ(สมศ.)

:: Relax Games

-> Hang Man

-> Tetris

-> ต่อภาพ

-> จับคู่ภาพ-ศัพท์

-> เจ้างูน้อย

-> ท้าความจำ

-> สลับตัวเลข

myspace web counter
web counter code