การกราบบังคมทูล

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


    การกราบบังคมทูล พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวาจาของข้าราชการและบุคคลทั่วไป อาจารย์ วิทยากร และนักเรียนนายร้อย มีแบบแผนการใช้ราชาศัพท์ ดังนี้

1. คำเรียกตำแหน่ง

        1.1  ทูลกระหม่อมอาจารย์ เป็นคำที่ใช้กล่าวถึง พลเอกหญิง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในตำแหน่งอาจารย์อย่างไม่เป็นทางการ

        1.2 เป็น องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ         ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

        1.3 เป็น องค์ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ ทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

2. สรรพนามและคำรับ

   ใต้ฝ่าละอองพระบาท  แทน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

    ข้าพระพุทธเจ้า แทน ผู้กราบบังคมทูล คำรับที่ใช้  พระพุทธเจ้าข้า

  

3. คำกราบบังคมทูลถวายรายงานด้วยวาจาอย่างเป็นทางการของ ข้าราชการและบุคคลทั่วไป

        ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

        ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ)  . . . . .(นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง . . . . .

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

 4. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาของ อาจารย์และวิทยากร เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายคำบรรยาย

        ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

        ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ)  . . . . . (นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

ขอพระราชทานพระราชานุญาตบรรยายในหัวเรื่อง . . . . . เป็นภาษาสามัญ                   

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

5. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาของ อาจารย์และวิทยากร เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการบรรยาย

      ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้                   

 

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ

                    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

6. หัวหน้านักเรียนนายร้อย สั่งนักเรียนนายร้อยถวายความเคารพ

                    ถวายความเคารพ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

                        ทั้งหมด ตรง

7. คำกราบบังคมทูลด้วยวาจาเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายรายงานของ นักเรียนนายร้อยหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้าตอน

    7.1 กรณียอดนักเรียนครบ

            ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 

            ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนนายร้อย  (ชื่อ) . . . . .(นามสกุล)  . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

 ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ . . . .  (ตอน . . .) มารอรับพระราชทานการทรงสอน ยอดเดิม . . . . . นาย  ไม่มีจำหน่าย 

คงเหลือนักเรียนนายร้อยรอรับพระราชทานการทรงสอน ... นาย    บัดนี้พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอรับ

  

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

      7.2 กรณียอดนักเรียนมีจำหน่าย

         ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

           

         ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนนายร้อย (ชื่อ)  . . . . . (นามสกุล) . . . . . ตำแหน่ง  . . . . .

 ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ . . . .  (ตอน . . .) มารอรับพระราชทานการทรงสอน ยอดเดิม . . . . .นาย  จำหน่าย . . . . .นาย

คงเหลือนักเรียนนายร้อยรอรับพระราชทานการทรงสอน ... นาย บัดนี้พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอรับ

    

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


ไปหน้าแรก กลับไปหน้ากิจกรรมทางวิชาการ ทูลกระหม่อมอาจารย์