:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  ต้อนรับคณะ นนร.ROTC ประเทศสหรัฐ
อเมริกา(กลุ่ม ๓)
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. ให้
การต้อนรับคณะนายทหาร และ นนร. ROTC
ประเทศในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติงานตาม
โครงการ The 2014 Cultural อ่านต่อ >>>

       
    พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาสให้สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.จปร.
เข้าเฝ้า ฯ
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ พ.อ.หญิง วรัญญา มณีรินทร์
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.
อ่านต่อ >>>

       
    บันทึกแถบวีดิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา ๑๒ สิงหา
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.,
พ.อ.หญิง วรัญญา มณีรินทร์ ประธานสมาคม
แม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.,คณะนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ พร้อมภริยา และ นนร.ร่วมบันทึก
แถบวีดิทัศน์ อ่านต่อ >>>
       
 

 

พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๑
- พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รอง ปล.
กห.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึก
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร
ของ สป. รุ่นที่ ๑ อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR