:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน “จุฬาฯ
อาสาช่วยกาชาด”
- นนร.สรณัฐ พุทธสอน ได้รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน
"จุฬาฯอาสา ช่วยกาชาด" ชิงถ้วยพระราช-
ทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีหัวข้อสภากาชาดไทยช่วย
คลายทุกข์...สร้างสุขสู่สังคม เมื่อวันเสาร์ที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคาร
"มหิตลาธิเบศร" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
    ต้อนรับคณะ จก.สม.
- พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม จก.สม. เป็น
หัวหน้าคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ
ฝึกหลักสูตรการอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๑
โดยมี พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.
รร.จปร. ให้การต้อนรับ อ่านต่อ >>>

       
    พิธีถวายเทียนพรรษา, ผ้าอาบน้ำฝนและ
ถวายข้าวสารวันอาสาฬหบูชาและเข้า
พรรษา ปี ๒๕๕๗
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา,
ผ้าอาบน้ำฝนและถวายข้าวสารให้กับวัด
ในพื้นที่โดยรอบ รร.จปร. เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
อ่านต่อ >>>

       
 

 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ
ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗
- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทสส.
เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR