:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายทหารพิเศษประจำกรม นนร.รอ.รร.จปร. ร่วมงาน
วันรำลึกวันเสด็จฯทรงเปิด รร.จปร.ชั้นมัธยมครบรอบ ๑๐๕ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 
       
    สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ของ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก >>>  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.เป็น
ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา
มหาราช อ่านต่อ >>>
       
    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๗
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า
ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ >>>
       
    พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว
ประจำปี ๒๕๕๗
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว โดยรถเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา,ม.ล.จิระพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร., อ่านต่อ >>>
       
 

 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร
การบรรยายประกอบการสาธิตดนตรี -
นาฏศิลป์ไทย
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร
การบรรยายประกอบการสาธิตดนตรี - นาฏศิลป์ไทย จากกรมศิลปากร โดยมี พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.,
อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR