:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ >>>
 
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  นนร. ผู้ได้รับทุน ฯ กราบบังคมทูลลาไป
ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.
จปร. นำ นนร. ๔ นาย ผู้ได้รับทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ศาสตร์ ณ สถาบันการศึกษาทางทหาร
อ่านต่อ >>>

       
    พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.,
นายบวรวิทย์ เปรื่องวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลเยาวชนและครอบครัว จว.น.ย., คณะ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ผู้พิพากษาสมทบ และ
เจ้าหน้าที่ศาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
อ่านต่อ >>>

       
    ต้อนรับคณะ ผชท.ญี่ปุ่น/ไทย
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.
ให้การต้อนรับ Col Kenichiro Kinoshita
ผชท.ญป./ไทย ในโอกาสเดินทางมาหารือ
ขั้นต้นในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับ นนร. อ่านต่อ >>>
       
 

 

ต้อนรับคณะ นนร.รร.นายร้อยบังคลาเทศ
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.
ให้การต้อนรับคณะนายทหารและ นนร.
รร.นายร้อยบังคลาเทศ ในโอกาสเดินทาง
มาศึกษากิจการและดูงาน รร.จปร.
อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR