:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
     
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบ
ชิงชนะเลิศ)
- นนร.สรณัฐ พุทธสอน นนร.ชั้นปีที่ ๓ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ ๑๕ ประ
จำปี ๒๕๕๗ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอย
พระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" อ่านต่อ >>>

       
   

ประเพณีลอยกระทง รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.,
ร.อ.หญิง ปนิษฐา ยศสุนทร ประธานสมาคม
แม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร., คณะนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, นนร. และ ครอบครัว ร่วมงานประเพณีลอยกระทง อ่านต่อ >>>

       
    บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวอาเศียรวาท
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
- พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. และ ร.อ.หญิง ปนิษฐา ยศสุนทร ประธานสมาคม
แม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. บันทึกแถบ
วีดิทัศน์กล่าวอาเศียรวาท เพื่อถวายพระพร
ชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ อ่านต่อ >>>
       
 

 

การแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ
มาราธอน ๕๗
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น
ประธานการแข่งขันเดิน - วิ่ง “เขาชะโงก
ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗” ครั้งที่ ๒๐ อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR