:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
   
       
  - สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>
 
     
 

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร.
- พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. ระหว่าง
พล.อ.พอพล มณีรินทร์ และ พล.ท.ชาญชัย
ยศสุนทร ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๒
ต.ค. ๕๗ อ่านต่อ >>>
       
   

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร
ชั้นนายพล
- พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร
ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ รร.จปร. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๕๗ อ่านต่อ >>>

       
    คณะนายทหารหลักสูตรหลักประจำ
รร.สธ.ทบ. รายงานตัวเข้า - ออก
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. ให้
โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการ
แก่คณะนายทหารสัญญาบัตร สังกัด รร.จปร.
ที่จบการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.
ทบ. ชุดที่ ๙๒ อ่านต่อ >>>
       
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการทหาร
ประจำปี ๒๕๕๗
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ
ราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนด อ่านต่อ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR