:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
     
   
     
       
       
   
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธาน
การสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
อ่านต่อ >>>

       
   

พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน"
รุ่นที่ ๗ และมอบประกาศนียบัตร
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ
ฝกร.ศปก.ทบ., รร.จปร.

อ่านต่อ >>>

       
   

พล.ท.พลาวุฒิ กลับเจริญ จก.กร.ทบ.
หน.ฝกร.ศปก.ทบ.เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน"
รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ บก.ทบ.
เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘ ซึ่ง ทบ.
อ่านต่อ >>>

       
 

 

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR
   
สถานีวิทยุ รร.จปร.
FM 89.75 MHz. Online