ขอต้อนรับสู่เวปไซท์ โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ของ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติโรงเรียน
การบริหารงาน
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
คณะผู้บริหาร - บุคลากร
ปรัชญาของโรงเรียน
หลักสูตร - กิจกรรม
การรับสมัครนักเรียน
ค่าใช้จ่ายการศึกษา
ตารางกิจกรรม
ระเบียบการรับสมัคร
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 

โรงเรียนอนุบาลคุณากร
ในพระราชูปถัมภ์  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบการรับสมัคร

************************


การรับสมัครเข้าเรียน           
-  เตรียมอนุบาล  2  ขวบขึ้นไป  (ในภาคเรียนที่ 2  รับอายุ 2 ขวบครึ่ง )
-  ชั้นอนุบาล  1  รับอายุ  3  ขวบขึ้นไป
-  ชั้นอนุบาล  2  รับอายุ  4  ขวบขึ้นไป
-  ชั้นอนุบาล  3  รับอายุ  5  ขวบขึ้นไป
( ทุกระดับชั้นนับอายุเต็มในวันที่  16  พฤษภาคม )


หลักฐานการสมัคร                               

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1  ใบ 
2. สำเนาสูติบัตรเด็ก  1  ใบ
3. สมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) 1  ฉบับ
5. รูปถ่ายผู้ปกครองที่มีสิทธิรับ – ส่งเด็ก


ภาคเรียน
โรงเรียนเปิดทำการสอน  2  ภาคเรียน
ภาคต้น      ตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม
ภาคปลาย  ตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  -  มีนาคม
หยุดเรียน  วันเสาร์ - วันอาทิตย์  และวันหยุดราชการ


การชำระเงิน   นักเรียนเข้าใหม่ชำระเงินในวันมอบตัวพร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐาน

( รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึง  30  เมษายน  2554  )


การเรียนการสอน                 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา  โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง


ประชุมผู้ปกครอง  ทุกระดับชั้น ( ชั้นตรียมอนุบาล – อนุบาล 1-3 )  
วันเสาร์ที่   30   เมษายน  เวลา 09.00 น


เปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  

ชั้นเตรียมอนุบาล  ในวันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม  2554
ชั้นอนุบาล 1 - 3    ในวันพุธที่  18  พฤษภาคม  2554

******************************


สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลคุณากร 
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
โทร.037-393511  หรือ 037-393010  ต่อ 62697

 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ของ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ ๙๙ ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก (๒๖๐๐๑