นนร.ชั้น 4 ปีการศึกษา 2548
 
นนร. ทวีวัฒน์ ดารา
นนร. สุริยา ศิลศิริวัฒน์
นนร. กิตติ อุตมกูล
นนร. นิติพนธ์ นามมนตรี
นนร. รณชัย ศรีชนะ
นนร. พงศธร ขัดขจร
นนร. กาญจนพัฒน์ กาญจนเส็ง
นนร. อาทิตย์ เรืองธารา
นนร. วิทยา บุญชด
นนร. รณภัทร เชาวนเกตุ
นนร. อาทิตย์ ถวิลรักษ์
นนร. พิทยาคม พงษ์สุพรรณ์
นนร. ธีระพงษ์ ยอดยิ่ง
นนร. โกสินทร์ สิงหเดโช
นนร. พิชญ์ สุอังคะวาทิน
นนร. ณัฐวุฒิ แข็งแรง
นนร. สมัชชา เปี่ยมทอง
นนร. วิสิษฐ์ ลอยเกตุ
นนร. เสกสิทธิ์ สุกิจชัยมงคล
นนร. ปิติ สิทธิชัย
นนร. ภิรมณ์ คำกองเกิ่ง
นนร. ภูริทัต แก้วสว่าง
นนร. ทวีทรัพย์ พุทธิวนิช
นนร. เอกราช กล้วยเครือ