สรุปงานสถิติประจำเดือน เมษายน 2552

รายการ
หน่วยนับ
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ไทย
อังกฤษ
   ๑)  การกรอกข้อมูลหนังสือ  (New Bib)
รายการ(Bib)
๑๖๔
๓๒
๑๗๔
"
 
เล่ม
๒๗๓
๑๓๐
๔๐๓
"
   ๒) การลงทะเบียนเอกสารสิ่งพิมพ์
          - หนังสืองบประมาณ
เล่ม
๒๒๘
๑๖
๒๔๔
งป.52/1
          - หนังสือบริจาค
เล่ม
๖๘
๗๗
"
          - วารสาร
ฉบับ
๔๑
-
๔๑
"
          - สื่อโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ
ชุด
"
   ๓) หนังสือนำออกบริการ
          - งบประมาณ
เล่ม
๒๒๘
๑๖
๒๔๔
งป.52/1
          - บริจาค
เล่ม
๔๕
๑๑๔
๑๕๙
"
   ๔) อื่นๆ 
           - ยอดผู้เข้าใช้ผ่านเครือข่าย
ครั้ง
๖๔๘
๖๔๘
ที่ ๕๖๖๐๒
           - แก้ไขระบบฐานข้อมูล ELIB
รายการ
๙๙
๑๒
๑๑๑
"

รายชื่อหนังสือบริจาค
รายชื่อผู้บริจาค
- The Compact Muon Solenoid Experiment at the LHC
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- Organisation Europe'enne Pour La Recherche Nucle'aire
"
- ด้วยพระบารมี
สมาคมผู้ประกอบการค้าไทย-สากล
- Programming เขียนโปรแกรมภาษาซีฉบับสมบูรณ์
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์
- สถิติสำหรับงานวิศวกรรม(ประมวลผลด้วย Minitab) เล่ม 2
"
- กล้าเปลี่ยนแปลง
"
- เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี Entrance เล่ม 3
"
- ผมจะเป็นคนดีก่อสร้างธุรกิจ
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ : Engineering Mechanics Dynamics
"
- เคมีทั่วไปเล่ม 2 
"
- แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์
"
- แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์
"
- แคลคูลัส 3 : Calculus III
"
- ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์
"
- วงจรไฟฟ้า
"
- สมการเชิงอนุพันธ์ : Differential Equations
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ : Engineering Mechanics Statics
"
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมฉบับเสริมประสบการณ์ภาคพลศาสตร์ (Dynamics)
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ : Engineering Mechanics Dynamics
"
- กลศาสตร์วิศวกรรม(ภาคสถิตศาสตร์)
"
- แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
"
- กลศาสตร์วิศวกรรมฉบับเสริมประสบการณ์ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics)
"
- แคลคูลัส 3
"
- Electrical Machines, Drives, and Power Systems
"
- Essential Words for the Toefl*
"
- ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์พื้นฐาน
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์
- ประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525)
ยก.ทบ.
- รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สลก.สป.
- กฎหมายและพระราชบัญญัติที่นักนิเทศศาสตร์และนักการสื่อสารมวลชนควรรู้
ไม่ประสงค์ออกนาม
- รายงานประจำปี 2550-2551 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
สง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สถิติกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2550
"
- คู่มือแนะนำการปฏิบัติเพื่อต่อต้านเหตุร้านในพื้นที่ จชต.
ยศ.ทบ.
- รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงานไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2551
สำนักพัฒนนามาตรฐานและแรงงาน
- Check & Balance
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- Imagined Land The State and Southern Violence in Thailand
- Design and Control of Concrete Mixtures
พ.ท. ชวาล ชมภูโคตร 
- Schaum 's Outline of Theory and Problems Differential and
Integral Calculus in si Metric Units
"
- Principles of Physics
"
- 111 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
"
- นายร้อยสุกดิบ
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์
- คู่มือสอนขับขี่รถยนต์
"
- อยากรวยต้องรู้เล่ม 4
"
- เส้นทางเหล็ก, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
"
- ExitBook สอบชิงทุน คุณก็ทำได้
"
- คู่มือฝึกอังกฤษเพื่อพูดกับฝรั่ง
"
- สมุนไพรอภัยภูเบศร : สืบสานภูมิปัญญาไทย
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์
- ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
"
- ทฤษฎีวงจรและการคำนวนเทอร์ไดนามิกส์
"
- คู่มือฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 ว.024
"
- ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
"
- ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ เล่ม 2
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์
- สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
"
- ฟิสิกส์ 1
"
- ฟิสิกส์ เล่ม 1 (กลศาสตร์)
"
- ฟิสิกส์ 1
"
- สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
"
- การบริหารสำนักงาน
"
- การบัญชีบริหาร
"
- หลักการบัญชี 1
"
- การเงินธุรกิจ
"
- การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
"
- แคลคูลัส 1
"
- หลักการตลาด
"
- การป้องกันประเทศไทย 2551
ยก.ทบ.
- 60 ปี สถาบันเพื่อการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก
อผศ.

รายชื่อวารสาร
ปีที่/ฉบับที่
ประจำเดือน
ผู้บริจาค
- ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ
Non - bank ในประเทศไทย
-/68
มี.ค.52
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- Sawasdee
-
เม.ย.52
บริษัท การบินไทน จำกัด(มหาชน)
- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
25/2
ก.พ.-พ.ค.51
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ม.แม่โจ้
- รัฎฐาภิรักษ์
50/4
ต.ค.-ธ.ค.51
พ.อ.หญิง กุนรี ราชปรีชา
- ข่าวสารกรมสุขภาพจิต
16/182-3
ก.พ.-มี.ค.52
กรมสุขภาพจิต
- ยุทธโกษ
117/3
เม.ย.-มิ.ย.52
กรมยุทธศึกษาทหารบก
- โต๊ะข่าวเวียดนาม
3/2
ก.พ.52
ศูนย์อินโดจีนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
- โต๊ะข่าวกัมพูชา
4/4
"
"
- โต๊ะข่าวลาว
2/2
"
"
- โต๊ะข่าวพม่า
3/2
"
"
- โต๊ะข่าวมาเลเซีย
3/2
"
"
- จดหมายข่าว วว.
12/2
ก.พ.52
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย
- รักษ์พลังงาน
-/59
เม.ย.52
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
- กระดูกงู
53/631
เม.ย.52
กองเรือยุทธการ
- พุทธจักร
63/1
ม.ค.52
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- สายใจไฟฟ้า
-
ก.พ.52
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- M&W
6/72
เม.ย.52
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไมโครคอมพิวเตอร์
27/285
เม.ย.52
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
- เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
-/328-9
มี.ค.-เม.ย.52
"
- เอกสารเผยแพร่กิจการกรุงเทพมหานคร
27/210
ก.พ.-มี.ค.52
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
22/277
เม.ย.52
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา
- นิตยสารทหารช่าง
42/4
มี.ค.52
สำนักงานนิตยสารทหารช่าง
- ธรรมจักษุ
93/7
เม.ย.52
สำนักงานมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
- แพทยสารทหารอากาศ
55/1
ม.ค.-เม.ย.52
กรมแพทย์ทหารอากาศ
- สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
-
มี.ค.52
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ข่าวทหารอากาศ
69/4
เม.ย.52
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- รักษ์พลังงาน
-/59
"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
- วารสารการประปาส่วนภูมิภาค
30/2
มี.ค.-เม.ย.52
การประปาส่วนภูมิภาค
- สร้างสุข
6/91
เม.ย.52
สสส.
- สวพ.ทบ. ปีที่ 37
7/2
ก.ย.51
สวพ.ทบ.
- วารสาร สนย.
2/4
เม.ย.-พ.ค.51
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผู้บริจาค
- โต๊ะข่าวกัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
ศูนย์อินโดจีนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ชวนม่วนชื่น
กร.ทบ.
- ความรู้สู่ผู้ลงทุนชุด ทุกครั้งหลังวิกฤตย่อมมีสิทธิ์เกิดเศรษฐีใหม่
บริษัท หลักทรัพย์กิมเฮ็ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
- English for Business Working Knowledge 1-3
นนร.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์