รร.จปร. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทในสาขา
วิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกฝึกศึกษา กองเตรียมการส่วนการศึกษา รร.จปร. ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๒๗๗ หรือ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๐๒-๒๑๘-๖๓๓๐
http://defengtech.eng.chula.ac.th/