พล.ต.สมชาย  สิงห์โต
ตำแหน่ง
ศ.สกศ.รร.จปร.

ประวัติการศึกษา
จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนครุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม ปี ๒๕๑๑
รร.ตท. รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๑๓
รร.จปร.รุ่นที่ ๒๒ ปี ๒๕๑๘
หลักสูตรชั้นนายร้อย ป. (รุ่น พ.) ปี ๒๕๑๘
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล FIT. USA. ปี ๒๕๒๕
หลักสูตรชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๓๒ ปี ๒๕๓๐
หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ปี ๒๕๓๕
วิทยาลัยกองทัพบก ปี ๒๕๓๙

ประวัติการทำงาน
ประจำ ศป. ลพบุรี ปี ๒๕๑๘
อจช.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๑๘
ประจำยศ.ทบ. ปี ๒๕๒๓
อจช.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๒๕
รศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๓๒
ศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๓๙
ศ.สกศ.รร.จปร.(น.๖) ปี ๒๕๔๕

ข้อคิดในการทำงาน
สร้างสรรค์ พัฒนา ทันเวลา มีคุณภาพ