ปก คำนำ สารบัญ

 

    บทที่ 1 หลักการส่งกำลังบำรุง

1

  กล่าวทั่วไป

2

  ระบบการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.ไทย

3

  การส่งกำลังบำรุง

    - ศัพท์ทางการส่งกำลังบำรุงที่ควรทราบ

    - การส่งกำลัง

    - การซ่อมบำรุง

    - การขนส่ง

    - การบริการทางการแพทย์

    - การบริการอื่นๆ

 

    บทที่ 2 ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง

-

  คำสั่ง ทบ.ที่ 487/2543 เรื่อง นโยบายการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.

-

  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524

-

  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2539

-

  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.2549

-

  คู่มือผู้บังคับหน่วย

-

  เอกสารอ้างอิง
     

    ปก คำนำ สารบัญ

 

    บทที่ 1 กล่าวทั่วไป

-

  การจัดดินแดนทั่วไป

-

  การจัดดินแดนของ ทบ.

-

  การส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ต่างๆ

 

    บทที่ 2 การจัด ภารกิจ และการดำเนินงานของหน่วยส่งกำลังบำรุง

-

  ระดับกองทัพบก

-

  ระดับกองทัพภาค

-

  ระดับกองพล

-

  ระดับต่ำกว่ากองพล

-

  ขบวนสัมภาระ

-

  เอกสารอ้างอิง