วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
ณ พื้นที่ฝึก สนามฝึก รร.จปร.
ตั้งแต่  ๑๙ - ๒๕  ม.ค. ๕๖

 

 

     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     

ชม CLIP VIDEO

บรรยายสรุป

สรุปภาพการฝึก