1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2544 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกอบด้วย

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

          Bachelor of Engineering Program in Ordnance  Engineering

2. ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสรรพาวุธ) ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมสรรพาวุธ)

Bachelor of Engineering (Ordnance Engineering) ชื่อย่อ B.Eng. (Ordnance Engineering)

 

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยหน่วยงานที่จัดการฝึก ศึกษา อบรม ได้แก่

          3.1 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          3.2 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          3.3 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

4. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร   :  ปีการศึกษา 2555

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   :   ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

          5.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำดี   มีวินัย  รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน

          5.2 มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยรบ รู้บทบาทเหล่าต่างๆ รู้พื้นฐานการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น  และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

          5.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ

          5.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม  สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยของตนได้

          5.5 มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น  เป็นผู้ที่ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ และผู้ที่เรียนสาขาวิศวกรรมสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

          5.6 มีความสามารถในการฝึก สอน อบบรมนายสิบและพลทหาร


 

 

6. ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึก นักเรียนนายร้อย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจำเป็นและเพียงพอแก่การเป็นนายทหารประจำการในกองทัพบก  เป็นแบบฉบับในด้านลักษณะผู้นำ มีสติปัญญารอบรู้ มีพื้นฐานและสามารถเพิ่มพูนความชำนาญในวิชาชีพทหาร  มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อรับใช้ชาติและประชาชน

          นอกจากจะให้การศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ความมีสติปัญญารอบรู้เช่นเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรม นักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต  ดังนั้น การศึกษา ใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียว  คำว่า  "ศึกษา"    จึงหมายถึง   "คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ว่าทางด้านร่างกาย สมอง หรือจิตใจผู้ศึกษา ได้รับจากการเรียนรู้ การฝึกสอนหรืออบรม"

          การเรียนรู้  การฝึกสอนและอบรม มุ่งหมายให้ นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันเป็นสมุฏฐาน

4 ประการ คือ

          6.1  รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล

6.2 อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัยและการเป็นผู้นำทหาร

          6.3 มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          6.4  รู้ถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำสงคราม

7. เป้าหมายของการศึกษา

          หลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุถึงคุณลักษณะดังต่อไปนี้

          7.1 มีความรู้วิชาทหารขั้นพื้นฐานในหลักการทั่วไปทุกเหล่า ทั้งในทางเทคนิคและยุทธวิธี  ให้มีความรู้พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับ ผู้บังคับหมวดของเหล่าต่างๆ ได้  สามารถนำหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการได้ โดยมิได้มุ่งหมายที่จะให้เชี่ยวชาญในเหล่าหนึ่งเหล่าใดโดยเฉพาะ ความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะของเหล่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนของเหล่าหรือสายวิทยาการต่างๆ  ซึ่งเปิดอบรมเพิ่มเติมให้เมื่อได้รับการบรรจุในเหล่านั้นแล้ว

          7.2 มีพื้นฐานความรู้และความชำนาญในด้านจิตวิทยาและการเป็นผู้นำทหารอย่างเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาทหาร

          7.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการเป็นผู้แพ้และเป็นผู้ชนะ โดยให้มีการฝึกพลศึกษาและเล่นกีฬาต่างๆตลอดเวลา 4 ปี

          7.4 มีความรู้พื้นฐานเพียงพอทั้งทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์ และภาษา ในระดับอุดมศึกษา

8. เหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร   :   เพื่อให้สอดคล้องกับ

          8.1 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2550-2554

          8.2 พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 5) .. 2533

          8.3 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก ซึ่งให้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เวลาการศึกษา 4 ปี

9. อาจารย์ผู้ทำการสอน

          9.1 อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามผนวก ก

          9.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เชิญมาบรรยายเป็นครั้งคราว

 

10. จำนวนนักเรียนนายร้อย   :   เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก โดยประมาณดังนี้

ชั้นปี

2555

2556

2557

2558

2559

1

25

25

25

25

25

2

 

25

25

25

25

3

 

 

25

25

25

4

 

 

 

25

25

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือก   :   จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทัพบก

12. ระบบการศึกษา   :    

        หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาคและมีการฝึกภาคสนามสำหรับวิชาทหาร

13. สถานศึกษา

          13.1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          13.2 สถานที่ภายนอกที่จำเป็นและเหมาะสม

14. ส่วนประกอบของหลักสูตร

          14.1 โครงสร้างการจัดการศึกษา มีการสนธิผสมผสานอย่างกลมกลืนในองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ

14.1.1 ภาควิชาการ

                             14.1.1.1 ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับคุณลักษณะที่ต้องการ   :  ความรู้ทั่วไป

                                      ด้านภาษา  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อฝึกให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแถลงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด  และสามารถติดต่อสังสรรค์กับบุคคลทั่วไปได้

                                      ด้านสังคมศาสตร์  ได้แก่ วิชากฎหมาย ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งพื้นฐานอารยธรรมไทย เพื่อให้มีความเข้าใจในประชาชน หน้าที่และบทบาทของทหารในสังคมระบอบประชาธิปไตย และรอบรู้ถึงปัญหาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญอยู่

                                      วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เพื่อฝึกให้นำไปใช้ความคิดและพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถหาเหตุผลและเข้าใจ สอบสวน วิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาการขั้นสูงต่อไป

                                      พลศึกษา  เพื่อให้รู้หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการกีฬา  สามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและความสามารถในทางกีฬาให้แก่ตนเอง และสามารถพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและกิจกรรมกีฬาให้แก่กำลังพลในหน่วยของตนได้

                             14.1.1.2 วิชาเฉพาะสาขา  ให้นักเรียนนายร้อยมีโอกาสเลือกศึกษา ได้ในสาขาที่ตนชอบและถนัด เพื่อให้มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิศวกรรม ให้สามารถพิจารณาปัญหาธรรมดาสามัญ และ  แก้ไขข้อขัดข้องในเรื่องวิศวกรรมของเหล่าได้  และมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอสำหรับศึกษาขั้นสูงเพิ่มเติมต่อไปในแขนงต่างๆโดยเฉพาะเมื่อทางราชการต้องการได้

                             14.1.1.3 วิชาเลือกเสรี  เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีโอกาสเลือกศึกษาเพิ่มเติมตามที่สนใจ

                   14.1.2  ภาควิชาทหาร ทำการสอนในภาคการศึกษา เกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของทุกเหล่าในกองทัพบก หลักพื้นฐานการรบ และการใช้หน่วยทางยุทธวิธี ตลอดจนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ และบทเรียนจากการรบในอดีต และทำการฝึกตามลำดับขั้นของหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละระดับหน่วยของเหล่าต่างๆ ตั้งแต่ ระดับบุคคล หมู่ และหมวด โดยเน้นเหล่ารบ เป็นหลัก โดยเฉพาะการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก และเพิ่มการฝึกหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ในการฝึกภาคสนาม

                   14.1.3 ภาคการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ  เป็นการฝึกสอน อบรมและปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยา และการนำทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องต้น ทั้งในระหว่างภาคการศึกษา และภาคฝึก ซึ่งสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา ด้วยระเบียบปฏิบัติประจำ ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบนักเรียนใหม่ ระบบอาวุโส ระบบเกียรติศักดิ์ เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการเป็นผู้นำ และความสามารถในการเป็นครูทหาร มีความรับผิดชอบ มีความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวในภาวะคับขัน มีพื้นฐานของการดำรงความต่อเนื่อง ในการพัฒนาในฐานะผู้นำองค์กรทางทหาร มีความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบตามภาวะผู้นำที่สูงขึ้น เป็นผู้มีมารยาท รู้กาลเทศะ มีคุณธรรมและจริยธรรมตระหนักในคุณค่าที่สำคัญของทหารอาชีพ

          14.2 โครงสร้างหลักสูตร

                   14.2.1 การศึกษาภาควิชาการ

                             14.2.1.1 ในแต่ละปีการศึกษา จัดการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา  แต่ละภาคการศึกษาใช้เวลา 16 สัปดาห์  ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็น 8 ภาคการศึกษา

                             14.2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรภาควิชาการ   :   จัดหมวดวิชาตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.2545

                   14.2.2 การสอน ฝึก อบรม ภาควิชาทหาร

14.2.2.1 จัดการสอน อบรม และฝึกปฏิบัติ ในภาคการศึกษาทุกภาคๆ ละ

1-2 วิชา รวมตลอดหลักสูตร 10 วิชา และจัดให้มีวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทหารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการรับราชการตามสมควร

14.2.2.2 ทำการฝึก สอน อบรม ในภาคการฝึก ปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า

8 สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง โดยวัดผลการฝึกของนักเรียนนายร้อยทุกนาย ในระดับ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น (ในกรณี จะเทียบหน่วยกิตในภาคการฝึก สามารถเทียบได้ประมาณ 20 หน่วยกิต เป็นอย่างน้อย)

                             14.2.2.3 ขอบเขตการฝึกสอน อบรมวิชาทหาร (รายละเอียดตอนที่ 3 ภาควิชาทหาร) โดยศึกษา หมวดวิชาทหาร  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต

                   14.2.3 การสอน ฝึก อบรม ภาคการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ

                             14.2.3.1 จัดกำหนดการปฏิบัติสอดแทรกในระหว่างภาคการศึกษา และอาจใช้เวลาบางส่วนในห้วงปิดภาคการศึกษา และวันหยุดราชการ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 4 - 8 ชั่วโมง (เว้นการฝึกพิเศษบางกรณี)

                             14.2.3.2 การฝึกสอนอบรมและกิจกรรมต่างๆ มิได้กำหนดน้ำหนักเป็นหน่วยกิต  แต่กำหนดเป็นจำนวนชั่วโมงในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม ถ้าจำเป็นต้องเทียบเป็นหน่วยกิต  จะเทียบได้ประมาณปีการศึกษาละ 4 หน่วยกิต  รวมทั้ง 4 ปีการศึกษาเป็น  16 หน่วยกิต

14.2.3.3  ขอบเขตการฝึกสอน อบรมและกิจกรรม (รายละเอียดตามตอนที่ 4  ภาคการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ)

14.2.4 กำหนดการจัดภาคการศึกษา และภาคการฝึกประจำปีการศึกษา

                             14.2.4.1 ปีการศึกษาแต่ละปีเริ่มต้นด้วยภาคการศึกษาที่ 1 อยู่ในห้วง พ.. - .. (16 สัปดาห์)

                             14.2.4.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มต้นหลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ 3 สัปดาห์ อยู่ในห้วงกลางเดือน ก.. ถึง กลางเดือน ม..ของปี พ..ถัดไป

                             14.2.4.3 ภาคการฝึก โดยภาคการฝึกอยู่ในห้วง เดือน       .. - มี..  (8 สัปดาห์)

14.2.4.4 สิ้นเดือน เม.ย. คือวันสิ้นปีการศึกษา นักเรียนนายร้อยได้รับการเลื่อนชั้นสูงขึ้น

 

 


 

ส่วนที่ 6  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ

 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

1.1  มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางทหารและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่     การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  การส่งกำลังบำรุง วัตถุระเบิดทางทหาร ขีปนวิทยา  การปรนนิบัติบำรุง และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีอยู่

1.2 มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหาร อย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติม จาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป

 

2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                      156 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสูตร    

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           38 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                             5 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                            4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา                                                                 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ                                                 6 หน่วยกิต

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                               102 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                        21 หน่วยกิต

วิชาแกน                                                                        16 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน                                                                56 หน่วยกิต

วิชาเลือกสาขา                                                                   9 หน่วยกิต

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               6 หน่วยกิต

3.4 หมวดวิชาทหาร                                                                10 หน่วยกิต

4. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         38  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                      5 หน่วยกิต

รหัส              ชื่อวิชา                                        หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

SS 1001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence) 3 (3-0)

SS 1201    หลักรัฐศาสตร์  (Principles of  Political Science)               2 (2-0)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               4 หน่วยกิต

รหัส       ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

HI 2001    ไทยศึกษา (Thai Studies)                                            2 (2-0)

HI 4002    ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  (Contemporary History)                 2 (2-0)

กลุ่มวิชาภาษา                                                                       12 หน่วยกิต

รหัส      ชื่อวิชา                                                          หน่วยกิต (บรรยาย -ปฏิบัติ)

LG 1001   ภาษาไทย 1 (Thai 1)                                                 2 (2-0)

LG 4002   ภาษาไทย 2 (Thai 2)                                                 2 (2-0)

LG 1101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)                                          1 (1-1)

LG 1102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)                                          1 (1-1)

LG 2103   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)                                          1 (1-1)

LG 2104   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)                                          1 (1-1)

LG 3105   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)                                          1 (1-1)

LG 3106   ภาษาอังกฤษ6  (English 6)                                          1 (1-1)

LG 4107   ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)                                          1 (1-1)

LG 4108   ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)                                          1 (1-1)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                    3  หน่วยกิต

รหัส        ชื่อวิชา                                               หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

CE 1001    พื้นฐานการสำรวจและการทำแผนที่ (Principle of Survey and Mapping) 3 (3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                   8 หน่วยกิต

รหัส     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

PE 1001   พลศึกษา 1  (Physical Education 1)                               1 (0-2)

PE 1002   พลศึกษา 2  (Physical Education 2)                               1 (0-2)

PE 2003   พลศึกษา 3  (Physical Education 3)                               1 (0-2)

PE 2004   พลศึกษา 4  (Physical Education 4)                               1 (0-2)

PE 3005   พลศึกษา 5  (Physical Education 5)                               1 (0-2)

PE 3006   พลศึกษา 6  (Physical Education 6)                               1 (0-2)

PE 4007   พลศึกษา 7  (Physical Education 7)                               1 (0-2)

PE 4008   พลศึกษา 8  (Physical Education 8)                               1 (0-2)

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ                                                     6 หน่วยกิต

รหัส      ชื่อวิชา                                                          หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

PC 3301   ครูทหาร  (Military  Instructor)                                    2 (2-0)

PC 2201   การนำทหาร  (Military Leadership)                               2 (2-0)

PC 1101   จิตวิยาเบื้องต้น  (Introduction to Psychology)                 2 (2-0)

4.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                102  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                    21  หน่วยกิต

รหัส        ชื่อวิชา                                               หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

MA 1001   แคลคูลัส 1 (Calculus 1)                                            3 (3-0)

MA 1002   แคลคูลัส 2 (Calculus 2)                                            3 (3-0)

MA 2003   แคลคูลัส 3 (Calculus 3)                                            3 (3-0)

CH 1001   เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1 )                              3 (3-0)

CH 1002   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General Chemistry Laboratory 1 )    1 (0-2)

PH 1001   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  (General Physic 1)                                 3 (3-0)

PH 1002   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  (General Physic Laboratory 1)       1 (0-2)

PH 1003   ฟิสิกส์ทั่วไป 2  (General Physic 2)                                 3 (3-0)

PH 1004   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  (General Physic Laboratory 2)       1 (0-2)

 

วิชาแกน                                                                             16  หน่วยกิต

รหัส       ชื่อวิชา                                                          หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

CS 1201   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming)     3 (3-0)

CE 2201   การเขียนแบบวิศวกรรม  (Engineering Drawing)                  3 (2-2)

MA 2004   สมการเชิงอนุพันธ์  (Differential Equations)                       3 (3-0)

EE 2101   หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  (Principles of  Electric Circuit Analysis)              3 (3-0)

EE 2102  ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Electric Circuit Analysis Laboratory) 1(0-2)

ME 2101   กลศาสตร์วิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1)              3 (3-0)

วิชาเฉพาะด้าน                                                            56  หน่วยกิต

รหัส     ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

CH 2102   เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry )                                3 (3-0)

          CH 3703   เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)                       3 (3-0)

          CH 3704   เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)                       3 (2-2)

          EE 2003    ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม (Probability and Random Variables) 3 (3-0)

          EE 2301   สัญญาณและระบบ (Signal and Systems)                         3 (3-0)

OE 2101   วัสดุวิศวกรรม  (Engineering Materials)                           3 (3-0)

OE 2102   ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)  1 (0-3).

IE  3004    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)                3 (3-0)

ME 2301  เทอร์โมไดนามิกส์  (Thermodynamics)                             3 (3-0)

ME 2601   เทคโนโยโลยียานยนต์   (Automotive Technology  )                                   3 (2-2)

ME 4301  เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combussion Engine)        3 (3-0)

OE 2001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมสรรพาวุธ

(Introduction to Ordnance Engineering)                            3 (3-0)

OE 3402   ระบบควบคุม  (Control Systems)                                 3 (3-0)

OE 3501   การจัดการงานวิศวกรรมทางทหาร (Military Engineering Management) 3 (3-0)

OE 3502   การควบคุมและการจัดการส่งกำลังทางทหาร 

 (Military Logistics Control and Management)                    3 (3-0)

OE 4301   ขีปนวิทยาภายในและภายนอก  (Interior and Exterior Ballistics)3 (3-0)

OE 4005  วิศวกรรมยานยนต์ทางทหาร  (Military Automotive Engineering)3 (3-0)

OE 4505   วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางทหาร (Military Maintenance Engineering)          3 (3-0)

OE  4901   สัมมนา  (Seminar )                                                 1 (0-2)

OE  4902   โครงงาน 1  (Senior Project 1)                                    1 (0-3)

OE  4903   โครงงาน 2  (Senior Project 2)                                    1 (0-3)

OE  4904   โครงงาน 3  (Senior Project 3)                                    1 (0-3)

วิชาเลือกสาขา                                                                       9 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดทำการสอนในสถาบัน ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

4.4 หมวดวิชาทหาร                                                                10 หน่วยกิต

รหัส         ชื่อวิชา                                              หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ)

MS 1001 การจัดหน่วยในกองทัพบกและการอ่านแผนที่                         1 (1-1)

             (Organization of the Royal Thai Army and Map Reading)

MS 1002 หลักพื้นฐานการรบ (Combat Fundamental)                        1 (1-1)

MS 2003 ยุทธวิธีของหมวดปืนเล็กและหมวดทหารม้า                                         1 (1-1)

             ( Tactical of Rifle Platoon and Calvary Platoon)

MS 2004 เหล่าสนับสนุนการรบ ( Combat Support Corps )                               1 (1-1)

MS 3005 การสงครามพิเศษ ( Special Warfare )                                               1 (1-1)

MS 3006  ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (International  War History)1 (1-1)

MS 3007 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย ( Thai War History )                1 (1-1)

MS 3008 ฝ่ายอำนวยการ ( Staff Study )                                            1 (1-1)

MS 4009 เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ( Combat Service Support )                   1 (1-1)

MS 4010  วิชาทั่วไป ( Military  General )                                      1 (1-1)

5. แผนการศึกษา

แนวทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

MA1001

แคลคูลัส 1

3(3-0)

MA 1002

แคลคูลัส 2

3(3-0)

CE 1001

พื้นฐานการสำรวจและทำแผนที่

3(3-0)

PH 1003

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

3(3-0)

PH 1001

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

3(3-0)

PH 1004

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

1(0-2)

PH 1002

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

1(0-2)

CH 1001

เคมีทั่วไป 1

3(3-0)

SS 1001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3(3-0)

SS 1201

หลักรัฐศาสตร์

2(2-0)

LG 1001

ภาษาไทย 1

2(2-0)

CH 1002

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-2)

LG 1101

ภาษาอังกฤษ 1

1(1-1)

CS 1201

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0)

PE 1001

พลศึกษา 1

1(0-2)

LG 1102

ภาษาอังกฤษ 2

1(1-1)

MS 1001

การจัดหน่วยในกองทัพบกและการอ่านแผนที่

1(1-1)

PC1101

จิตวิทยาเบื้องต้น

2(2-0)

 

 

 

PE 1002

พลศึกษา 2

1(0-2)

 

 

 

MS 1002

หลักพื้นฐานการรบ

1(1-1)

รวมหน่วยกิต           

18(16-6)

รวมหน่วยกิต           

21(18-8)

 


 


ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4

CE 2201

การเขียนแบบวิศวกรรม

3(2 – 2)

CH 2102

เคมีอินทรีย์

3(3 – 0)

MA 2003

แคลคูลัส 3

3(3 – 0)

MA 2004

สมการเชิงอนุพันธ์

3(3 – 0)

ME 2101

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3 – 0)

EE 2101

หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3(3 – 0)

EE 2004

ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม

3(3 – 0)

EE 2102

ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

1(0 - 2)

OE 2001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมสรรพาวุธ

3(3 – 0)

ME 2301

เทอร์โมไดนามิกส์

3(3 – 0)

OE 2101

วัสดุวิศวกรรม

3(3 – 0)

HI 2001

ไทยศึกษา

2(2 – 0)

OE 2102

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

1(0 – 3)

PC 2201

การนำทหาร

2(2 – 0)

LG 2103

ภาษาอังกฤษ 3

1(1 - 1)

LG 2104

ภาษาอังกฤษ 4

1(1 - 1)

PE 2003

พลศึกษา 3

1(0 – 2)

PE 2004

พลศึกษา 4

1(0 – 2)

MS 2003

ยุทธวิธีของหมวดปืนเล็กและหมวดทหารม้า

1(1 - 1)

MS 2004

เหล่าสนับสนุนการรบ

1(1 - 1)

                                    รวมหน่วยกิต

22(19-9)

                                 รวมหน่วยกิต

20(18-6)

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

CH 3703

เคมีวัตถุระเบิด 1

3(3 – 0)

CH 3704

เคมีวัตถุระเบิด 2

3(2 – 2)

EE 2301

สัญญาณและระบบ

3(3 – 0)

OE 4005

วิศวกรรมยานยนต์ทางทหาร

3(3 – 0)

ME 2601

เทคโนโลยียานยนต์

3(3 – 0)

OE 3402

ระบบควบคุม

3(3 – 0)

OE 3501

การจัดการงานวิศวกรรมทางทหาร

3(3 – 0)

OE xxxx

วิชาเลือกสาขา 1

3(3 – 0)

IE 3401

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3 – 0)

LG 3106

ภาษาอังกฤษ 6

1(1 - 1)

LG 3105

ภาษาอังกฤษ 5

1(1 - 1)

OE 4902

โครงงาน 1

1(0 – 3)

PC 3301

ครูทหาร

2(2 – 0)

PE 3006

พลศึกษา 6

1(0 – 2)

PE 3005

พลศึกษา 5

1(0 – 2)

MS 3007

ประวัติศาสตร์การสงครามไทย

1(1 - 1)

MS 3005

การสงครามพิเศษ

1(1 - 1)

MS 3008

ฝ่ายอำนวยการ

1(1 - 1)

MS 3006

ประวัติศาสตร์การสงครามสากล

1(1 - 1)

 

 

 

รวมหน่วยกิต           

21(20-5)

รวมหน่วยกิต           

17(14-10)

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

OE 4505

วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางทหาร

3(3 – 0)

ME 4303

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3(3 – 0)

OE 4301

ขีปนวิทยาภายในและภายนอก

3(3 – 0)

OE 4901

สัมมนา

1(0 – 2)

OE 4903

โครงงาน 2

1(0 – 3)

OE 4904

โครงงาน 3

1(0 – 3)

OE xxxx

วิชาเลือกสาขา 2

3(3 – 0)

OE 3502

การควบคุมและการจัดการการส่งกำลังทางทหาร

3(3 – 0)

XX xxxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(3 – 0)

OE xxxx

วิชาเลือกสาขา 3

3(3 – 0)

HI 4002

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

2(2 – 0)

XX xxxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(3 – 0)

LG 4107

ภาษาอังกฤษ 7

1(1 - 1)

LG 4002

ภาษาไทย 2

2(2 – 0)

PE 4007

พลศึกษา 7

1(0 – 2)

LG 4108

ภาษาอังกฤษ 8

1(1 - 1)

MS 4009

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

1(1 – 1)

PE 4008

พลศึกษา 8

1(0 – 2)

 

 

 

MS 4010

วิชาทั่วไป

1(1 – 1)

รวมหน่วยกิต           

18(16-7)

รวมหน่วยกิต           

19(16-9)

 

 

6. ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา

อักษรรหัสสองตัวแรก

CE      หมายถึง          กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา

CH      หมายถึง          กลุ่มวิชาเคมี

CS      หมายถึง           กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

EE       หมายถึง           กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

HI       หมายถึง          กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์

IE        หมายถึง           กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

OE      หมายถึง           กลุ่มวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

LG      หมายถึง           กลุ่มวิชาภาษา

MA      หมายถึง          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ME      หมายถึง           กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

MS      หมายถึง           กลุ่มวิชาทหาร (เลขรหัสตัวอื่นๆ จะระบุในตอนที่ 3)

PC      หมายถึง           กลุ่มวิชาจิตวิทยา

PE       หมายถึง          กลุ่มวิชาพลศึกษา

PH      หมายถึง           กลุ่มวิชาฟิสิกส์

SS       หมายถึง           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง           ชั้นปีในสาขา

เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง          แขนงวิชาในสาขาวิชา

เลข 0   หมายถึง          พื้นฐานทางวิศวกรรมสรรพาวุธ

เลข 2   หมายถึง          วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน

เลข 3   หมายถึง          วิศวกรรมอาวุธปืน

เลข 4   หมายถึง          วิศวกรรมไฟฟ้า

เลข 5   หมายถึง          วิศวกรรมอุตสาหการ

เลข 7   หมายถึง          วิศวกรรมวัตถุระเบิด

เลข 9   หมายถึง          โครงงาน/สัมมนา/หัวข้อพิเศษ

เลขรหัสสองตัวหลัง        หมายถึง          ลำดับวิชาในแขนงวิชา

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

OE  2001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมสรรพาวุธ                                            3 (3-0)

              (Introduction to Ordnance Engineering)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : -

เนื้อหา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แนวทางของหลักสูตร   ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมสรรพาวุธกับการใช้งานในกองทัพบก ลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของวัตถุระเบิด ประเภทและการใช้งานของวัตถุระเบิดแรงต่ำและวัตถุระเบิดแรงสูง  วิศวกรรมเครื่องกลกับการประยุกต์ใช้ในสายงานยานยนต์ทางทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้ากับเทคโนโลยีในระบบควบคุมยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมอุตสาหการกับสายงานส่งกำลังบำรุงทางทหาร

OE  2002  การคำนวณด้วยเครื่องดิจิตอล (Digital Computation)                            3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: CS  1201, MA  2003

เนื้อหา : แนะนำให้รู้จักการนำโปรแกรมสำเร็จรูป  อาทิเช่น  MATLAB,  MATCAD  มาใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสรรพาวุธ รวมทั้งให้รู้จักการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

OE  3003  คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics)                              3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ :  MA  2004

เนื้อหา : เวกเตอร์วิเคราะห์ การคูณเวกเตอร์ ฟังก์ชันของเวกเตอร์ รวมทั้งการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต ทฤษฎีการอินทิเกรตต่าง ๆ ตัวแปรเชิงซ้อนขั้นสูง ฟังก์ชันวิเคราะห์ อนุกรมต่าง ๆ ในรูปของตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีเรซิดิว การหาค่าของอินทิกรัลจำกัดเขต การแปลง และการส่งแบบต่าง ๆ พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง รูปแบบคาโนนิคอล สเปซของฟังก์ชันเชิงเส้น และเสปซคู่เสมอกัน พหุนามเชิงเส้นคู่ ควอดราทริกซ์ และแอร์มิตสเปซผลคูณภายใน แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของออยเลอร์ หลักของแฮมิลตัน สมการลากรองจ์ ระบบสตูร์ม-ลีอูวิลล์และวิธีของราเลย์-ริตซ์

OE  4004       วัตถุระเบิดทางทหาร  (Military  Explosives)                                   3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : PH 1001 , CH 1001

เนื้อหา : ศึกษาในเรื่องของเคมีและฟิสิกส์ของวัตถุระเบิด ลักษณะ คุณสมบัติ และประเภทของวัตถุระเบิด และประเภทของวัตถุระเบิดแรงต่ำและวัตถุระเบิดแรงสูง  การทำลายวัตถุระเบิด การเตรียมและทดสอบวัตถุระเบิดในขั้นพื้นฐาน

OE 4005  วิศวกรรมยานยนต์ทางทหาร  (Military Automotive Engineering)               3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : -

เนื้อหา : หลักการเบื้องต้นของยานยนต์ทหาร การทำงานของส่วนต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบการส่งกำลัง ระบบการสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆที่สำคัญทางทหาร  เนื้อหาวิชาจะเน้นหลักให้เห็นถึงความแตกต่างของยานยนต์ในทางพาณิชย์และยานยนต์ที่ใช้ในทางทหารทั้งยานยนต์ล้อและยานยนต์สายพาน

 OE  2101      วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)                              3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CH  1001

เนื้อหา :  ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท  โลหะ  พลาสติก  ยางแอสฟัลท์  ไม้  และคอนกรีต  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติต่างๆ     การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม  

OE  2102       ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)            1 (0-2)

วิชาพื้นฐานบังคับ: OE  2101 หรือเรียนพร้อมกัน

เนื้อหา : สาธิตให้ดูหรือปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวัสดุตามเนื้อหาวิชาวัสดุวิศวกรรม

OE  3203       ากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)                                             3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : ME  3201

เนื้อหา : คุณลักษณะและแรงที่เกี่ยวพันกับการไหลของอากาศผ่านลำตัววัตถุ    ในทางอากาศพลศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับแรงยก แรงดึงและโมเมนต์ทางอากาศพลศาสตร์ ของทฤษฎีของแพนอากาศบางและการไหลผ่านไฟไนท์วิง การเคลื่อนที่ไปในอากาศของจรวดและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

OE  3204       พลศาสตร์แก๊ส (Gas Dynamics)                                       3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : ME  3201

เนื้อหา :  ศึกษาเกี่ยวกับการไหลที่มีการอัดตัว การออกแบบพวยปลายท่อ ซอนิกบูม คลื่นกระแทก แพนอากาศ การไหลในท่อ ผลของอุณหภูมิสูงในอากาศ  การศึกษารวมถึงการทำงานของอุโมงค์ลมเหนือเสียง  และทางเข้าเหนือเสียงของเครื่องยนต์เจ็ต

OE  3401       อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics)                           4 (3-2)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : EE  2005

เนื้อหา : วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร์จังก์ชั่นและแบบฟิลด์เอฟเฟกท์ ข้อพิจารณาการไบแอสแก่ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสำหรับสัญญาณเข้าขนาดเล็ก  ผลของความถี่ในวงจรขยาย วงจรขยายกำลัง  วงจรขยายเชิงปฏิบัติการ วงจรขยายแบบป้อนกลับ หลอดสูญญากาศ วงจรขยายสำหรับสัญญาณเข้าขนาดใหญ่ วงจรสวิตชิ่ง วงจรดิจิตอลที่สำคัญต่างๆ การทดลองเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุม

OE  3402       ระบบควบคุม (Control Systems)                                               3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : EE 2004, EE 2301

เนื้อหา : การดำเนินกรรมวิธีสัญญาณแอนะลอกและสัญญาณดิจิตอล ระบบเชิงเส้น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ และการควบคุมแบบดิจิตอล การออกแบบระบบควบคุม

OE  3403  วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก                                                   4 (3-2)

              (Digital Circuits and Logic Design)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : OE/EE  3402

เนื้อหา : ระบบจำนวนที่ใช้ในดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกตต่างๆ วงจรลอจิกและการทำให้ง่ายโดยการแมป ฟลิบฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล วงจรเลขคณิต การใช้วงจรไอซีแบบดิจิตอลหน่วยความจำไมโครคอมพิวเตอร์ การแปลงสัญญาณแอนะลอก/ดิจิตอล และการแปลงสัญญาณดิจิตอล/แอนะลอก หลักการเบื้องต้นของไมโครโพรเซสเซอร์ การทดลองเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก รวมทั้งไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้นและการทดลองเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุม

OE  3404       แม่เหล็กไฟฟ้าวิศวกรรม (Engineering Electromagnetic)                   3 (3- 0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : PH 1002,   MA 2005 หรือ OE 3003 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : สมการของแมกซ์เวลล์  กฎของลอเรนซ์ คลื่นระนาบสม่ำเสมอ  การสะท้อนกลับและการส่งผ่านของคลื่น เวฟไกด์และเรโซเนเตอร์  สายส่งกำลัง  สายอากาศ    การกระจัดกระจายแบบเรย์เลห์ดอปเปลอร์เอฟเฟกท์ สนามไฟฟ้าสถิตและพลังงานไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับการควบคุมระยะไกล

OE  3501 การจัดการงานวิศวกรรมทางทหาร (Military Engineering Management)      3(3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  :

เนื้อหา : หลักการบริหารสมัยใหม่กับการประยุกต์ใช้ในทางทหาร วิธีการจัดการในการเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงาน มนุษยสัมพันธ์ภายในองค์การ การจัดการระบบความปลอดภัยภายในองค์การ พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมกับการใช้งานทางทหาร การประยุกต์ใช้การตลาดในทางทหาร การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การเงินงบประมาณ การจัดการโครงการ

OE  3502  การควบคุมและการจัดการการส่งกำลังทางทหาร                                     3 (3-0)

              (Military Logistics Control and Management)

วิชาพื้นฐานบังคับ: IE  3102, IE  3501

เนื้อหา : การบริหารและจัดการระบบส่งกำลังกับการใช้งานในทางทหาร   การจัดการระบบคลัง  ระบบการซ่อมบำรุง การบริหารและจัดการระบบขนส่ง  การหาข้อสมดุลระหว่างการบริหารงบประมาณและเวลา  การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด สำรวจปัญหาต่าง ๆ ในระบบการส่งกำลังบำรุง

OE  3503 การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research)                                    3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: EE 2004

เนื้อหา : แนะนำระเบียบวิธีการวิจัยการดำเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการทหารสมัยใหม่โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์    กำหนดการเชิงเส้น   ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน   ตัวแบบโครงข่าย   ทฤษฎีเกม   ทฤษฏีแถวคอย   ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง   และการจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ

OE  3504 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)                                           3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: EE  2004

เนื้อหา : สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการชัดตัวอย่าง มาตรฐาน 105D เส้นโค้ง โอซี  การควบคุมคุณภาพ   เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  ความเชื่อถือทางวิศวกรรมสำหรับการผลิต

OE  3903  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสรรพาวุธ                                                    3 (3-0)

              (Special Topics in Ordnance Engineering)

วิชาพื้นฐานบังคับ: ตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : กองวิชาฯจะเปิดสอนวิชาในแขนงต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่   ซึ่งน่าสนใจและทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

OE  4205       การขับเคลื่อนจรวด (Rocket Propulsion)                                      3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : OE  3203, OE  3204

เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต เทอร์โบแฟน แรมเจ็ต และพัลซเจ็ต รวมตลอดถึงการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ  ของเครื่องยนต์    ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์จรวดให้เข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยสารเคมี ทั้งเชื้อเพลิงเหลวและแข็ง นิวเคลียร์ และไฟฟ้า

OE  4206       การออกแบบอาวุธ (Weapon Design)                                          3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : ME 2102, IE  2302,  IE  2303, MA 2005 หรือ OE  3003 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไกเครื่องจักรกล การหาความเร็ว ความเร่ง และแรงในชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรกล ระบบการสั่นสะเทือน การลดอาการสั่นสะเทือน ความเค้น ความเครียด แรงบิด ความล้า ข้อพิจารณาทางทหารในการออกแบบอาวุธ

OE  4301       ขีปนวิทยาภายในและภายนอก (Interior and Exterior Ballistics) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  :  PH 1003

เนื้อหา : ปฏิกิริยาที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินส่งกระสุน พฤติกรรมของกระสุนภายในลำกล้อง แรงขับดันและการเคลื่อนที่ของกระสุนภายในลำกล้อง วิถีกระสุนในบรรยากาศ

OE  4302       โครงสร้างปืน (Gun Structure)                                                  3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : IE  2302, IE  2303, OE  4206, OE  4301 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : การวิเคราะห์ความเค้นในทรงกระบอกกลวง อันเนื่องจากความดันภายในและภายนอก การทำเกลียวภายในลำกล้องปืน หลักการระบายความร้อน หลักการทำงานของระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังของปืนหลักการของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง

OE 4303 ขีปนวิทยาเป้าหมาย (Terminal Ballistic)                                              3(3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : OE  4206, OE  4301 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : ระบบการทำงานของชนวนรูปแบบต่างๆ และข้อพิจารณาในการออกแบบ มุมกระทบเป้าหมาย การทำลายเป้าหมาย การคำนวณจำนวนวัตถุระเบิดในการใช้งานในหัวรบ การออกแบบให้หัวรบแตกเป็นชิ้นเล็กๆ อัตราความเร็วของสะเก็ดระเบิด การทำลายเป้าหมายด้วยความร้อน

OE 4304        ขีปนวิทยา ( Ballistic)                                                                  3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  :

เนื้อหา : พื้นฐานเบื้องต้นของระบบการทำงานอาวุธ ประสุน  เช่น ปืนเล็ก ปืนกล ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง เป็นต้น   ข้อพิจารณาในการออกแบบ อาวุธ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบอาวุธ กระสุน

OE  4405       เครื่องจักรไฟฟ้าวิศวกรรม (Engineering Electrical Machineries)   3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : OE  3404

เนื้อหา : หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า การแปลงพลังงานในเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง การแปลงพลังงานในเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เครื่องจักรไฟฟ้าแบบซินโครนัส เครื่องจักรไฟฟ้าแบบลิเนียร์ การควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้าโดยวิธีการทั่วไป การควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้าโดยวิธีการของไมโครโพรเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องจักรไฟฟ้าในระบบควบคุม

OE  4406        หลักการของระบบการสื่อสาร (Principles of Communication Systems)    3(3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : EE  2004, EE 2301 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตคาสติกเบื้องต้น     ระบบการผสมและการแยกสัญญาณโดยขนาดความเข้มของสัญญาณ   ระบบการผสมและการแยกสัญญาณโดยขนาดความถี่ของสัญญาณ  ระบบการผสมและการแยกสัญญาณแบบดิจิตอล สัญญาณรบกวนในระบบการผสมและการแยกสัญญาณแบบต่างๆ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบการสื่อสารกับการควบคุมระยะไกล

OE  4407       ระบบควบคุมและการนำวิถี (Control And Guidance Systems)  4 (3-2)

วิชาพื้นฐานบังคับ  : OE 3402,  OE 3404, , OE 4406 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : หลักการของระบบเรดาร์ การแพร่กระจายคลื่นและการรับสัญญาณสะท้อนกลับของเรดาร์ ระบบควบคุมด้วยมอเตอร์ผ่านทางวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การใช้สัญญาณจากวิทยุควบคุมและการใช้สัญญาณสะท้อนกลับจากเรดาร์  เป็นสัญญาณเข้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของระบบควบคุมด้วยมอเตอร์   การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมด้วยมอเตอร์ในระบบควบคุมและการนำวิถีของอาวุธประเภทต่างๆ    การทดลองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมและการนำวิถี

OE 4505  วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางทหาร (Military Maintenance Engineering)       3 (3 – 0)

วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : แนวคิดทางการบำรุงรักษา  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ  การตรวจสอบเครื่องจักรและยุทโธปรณ์ต่าง ๆ   การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบำรุงรักษาและยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยงาน  การจัดการเกี่ยวกับวัสดุบำรุงรักษาและอะไหล่ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ  การวัดและประเมินประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

OE  4506  การจัดการวัสดุคงคลัง (Inventory Management)                                 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ : OE  3504  หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : การจัดการระบบคลัง ชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร การบริหารระดับวัสดุคงคลัง การเลือกสถานที่ และวิธีการ (รวมศูนย์-แยกศูนย์) ในการส่งกำลังเพื่อสนับสนุนหน่วยใช้งาน  การบริหารค่าใช้จ่ายของระบบคลังวัสดุอุปกรณ์

OE  4901  สัมมนา (Seminar)                                                                      1 (0-2)

วิชาพื้นฐานบังคับ :-

เนื้อหา : การนำเสนอผลงาน และการบรรยายพิเศษ

OE 4902 โครงงาน 1   (Senior Project 1)                                                       1 (0-3)

วิชาพื้นฐานบังคับ :-

เนื้อหา : การประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาหรือที่สนใจ ร่วมกับการค้นคว้าแนวทางปฏิบัติของโครงงานหรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีในแนวทางเดียวกัน ในการดำเนินการหรือในการแก้ปัญหา การทำรายงาน และการนำเสนอผลการดำเนินการ      

OE 4903 โครงงาน 2   (Senior Project 2)                                                       1 (0-3)

วิชาพื้นฐานบังคับ :-

เนื้อหา : การประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาหรือที่สนใจ ร่วมกับการค้นคว้าแนวทางปฏิบัติของโครงงานหรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีในแนวทางเดียวกัน ในการดำเนินการหรือในการแก้ปัญหา การทำรายงาน การนำเสนอผลการดำเนินการ และสามารถเขียนคำขอฉบับสมบูรณ์ได้


OE 4904 โครงงาน 3   (Senior Project 3)                                                       1 (0-3)

วิชาพื้นฐานบังคับ :-

เนื้อหา : การประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาหรือที่สนใจ ร่วมกับการค้นคว้าแนวทางปฏิบัติของโครงงานหรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีในแนวทางเดียวกัน ในการดำเนินการหรือในการแก้ปัญหา การทำรายงาน  การนำเสนอผลการดำเนินการและสามารถทำการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

OE  4905  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสรรพาวุธ    1                                               3 (3-0)

              (Special Topics in Ordnance Engineering 1 )

วิชาพื้นฐานบังคับ: ตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : กองวิชาฯจะเปิดสอนวิชาในแขนงต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่   ซึ่งน่าสนใจและทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

OE  4906  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสรรพาวุธ    2                                               3 (3-0)

              (Special Topics in Ordnance Engineering 2 )

วิชาพื้นฐานบังคับ: ตามความเห็นชอบของอาจารย์

เนื้อหา : กองวิชาฯจะเปิดสอนวิชาในแขนงต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่   ซึ่งน่าสนใจและทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี