บัญชีรายชื่อโครงงานวิจัยของ นนร. ประจำปี 2551

ลำดับ

ชื่อโครงงาน

1.

ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผักตบชวามาทำเป็นเกราะกันกระสุน

2.

การสร้างเครื่องแยกเมล็ดกับเปลือกสบู่ดำ

3.

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของสีคอนกรีตที่มีผลต่อการสะท้อนความร้อน ณ รร.จปร.

4.

การศึกษาอัตราส่วนผสมน้ำมันจากสบู่ดำกับน้ำมันดีเซลต่อเครื่องยนต์รถยูนิม็อก

5.

การศึกษาความพึงพอใจในคุณลักษณะของปืนเล็กยาวที่เหมาะสมกับทหารไทย ; กรณีศึกษา นนร.รร.จปร.

6.

การศึกษาหาระยะทางการเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิ้ลทีวีของ รร.จปร. ที่สั้นที่สุด โดยใช้ทฤษฎีการกระจายกิ่งต่ำสุดเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิ้ลที่มีอยู่เดิม

7.

การศึกษาความคุ้มค่าในการเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์จากใช้น้ำมันเป็นแก๊ส พ.ศ.2551

8.

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นนร.รร.จปร.

9.

การเปรียบเทียบความเหมาะสมของปริมาณผักตบชวาต่อหน่วยพื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

10.

การหาที่ตั้งที่เหมาะสมกองพันสรรพาวุธกระสุน ที่ 23 บชร.3

11.

การศึกษาหาอายุการใช้งานของ ปลย.เอ็ม.16 เอ 1

12.

ศึกษาวิธีการกำหนดอายุการใช้งาน รยบ. 1 ¼ ตัน ยูนิม็อก

13.

การพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบไฮโดรลิกส์

14.

การศึกษาอัตราส่วนวัสดุกรองต่อน้ำเสียที่เหมาะสมโดยใช้กระบวบการบำบัดน้ำเสียที่มีหินภูเขาไฟเป็นวัสดุกรอง

15.

การประยุกต์ใช้ในการโปรแกรมเชิงเส้นในการหาค่าต่ำสุดชั่วโมงการใช้ไฟฟ้ากองร้อยนักเรียนนายร้อย

 

                                                          บัญชีรายชื่อโครงงานวิจัยของ นนร. ประจำปี 2552

ลำดับ

ชื่อโครงงาน

1.

การสร้างเครื่องต้นแบบ Thermal Crack น้ำมันสบู่ดำ

2.

โครงการศึกษาวิธีการและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดชุด โครงนำลูกเลื่อนของปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1

3.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวแขนและส่วนสูงกรณีศึกษานักเรียนนายร้อย

4.

ศึกษารูปแบบการวางกับระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

5.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ต้นกกและแผ่นยางพาราต้านแรงจากกระสุนปืน เอ็ม.16

6.

ศึกษาเปรียบเทียบกลไกการทำงานและโครงสร้างของปืน AK47กับปืน M16

7.

ศึกษาเปรียบเทียบกลไกการทำงานและโครงสร้างของปืน HK 33 กับปืน AK 47

8.

การคึกษาบุคคลท่าอาวุธสำหรับปืน Tavor tar-21 ที่เหมาะสมกับคนไทย

9.

การสร้างเป้าสำหรับยิงปืนฉับพลันภายในภูมิประเทศแบบอัตโนมัติ

10.

ศึกษากลไกการทำงานและโครงสร้างของปืนHK33 เปรียบเทียบกับปืนM16

11.

การศึกษาหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของสบู่ดำก่อนเข้ากระบวนการหีบน้ำมัน

12.

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกรณีผลิตเปลือกห่อ ที.เอ็น.ที และกรณีจัดหาเปลือกห่อ ที.เอ็น.ที

13.

ศึกษาเปรียบเทียบกลไกการทำงานและโครงสร้างของปืน TAR21กับปืน M16

14.

การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยความร้อน

15.

ศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นของโรงงานผลิตชนวนระเบิด


                                                          บัญชีรายชื่อโครงงานวิจัยของ นนร. ประจำปี 2553

ลำดับ

โครงงาน

1.

การพัฒนาเครื่อง Thermal crack น้ำมันสบู่ดำ

2.

การวิเคราะห์และปรับปรุง รปจ.ของ นนร.รร.จปร.

3.

การหาความเหมาะสมสูงสุดในการเลือกเครื่องยนต์เพื่อสร้าง รยบ. ¼ ตัน (OSPJ)

4.

การหาขนาดรถถังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดินในภูมิประเทศของไทย ; กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.

การศึกษาการทำงานของแผนกซ่อมสร้างตัวถัง โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ

6.

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนกซ่อมสร้างชิ้นส่วน โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ

7.

การวิเคราะห์และปรับปรุงผังโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ

8.

การเปรียบเทียบโครงการในการผลิตกระสุน .22 กับการจัดซื้อจากต่างประเทศ

9.

การเปรียบเทียบโครงการระหว่างการสั่งซื้อยางใหม่ กับการหล่อดอกยาง โรงงานซ่อมยางทางทหาร

10.

การวิเคราะห์การจัดระเบียบบนอาคารของโรงนอนทหาร กรณีศึกษา กองร้อยทหาร พัน.ร.รร.จปร.

11.

การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษาแผนกการทำยางรถยนต์ โรงงานซ่อมยางทางทหาร

12.

การเปรียบเทียบสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวช่วงแขนกับความสูงของ นนร.

ทุกชั้นปี

13.

การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูป TNT ½ ปอนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต

14.

การพัฒนาสายรัดห้ามเลือด

15.

การเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานผลิตกระสุน .56 โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์


                                                          บัญชีรายชื่อโครงงานวิจัยของ นนร.ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2554

ลำดับ

ชื่อโครงงาน

1.

การศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายในการเย็บผ้าใบรถของโรงงานยานยนต์ล้อ

2.

การปรับปรุงผังโรงงานสำหรับกระบวนการซ่อมสร้าง รยบ. 1 1/4 ตัน (ยูนิม็อก) กรณีศึกษาโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อทางทหาร

3.

ความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายของ นนร. กับผลการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ; กรณีศึกษา นนร.ชั้นปีที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2554

4.

การศึกษาแนวทางของการปรับปรุงด้านแสงและอุณหภูมิในการทำงานในโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทางทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก แผนกถอดประกอบยานยนต์ล้อ

5.

วิจัยและพัฒนารถตรวจการบังคับวิทยุขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กดำเนินกลยุทธ์ในการรบในเมือง ; กรณีศึกษารูปแบบตัวรถบังคับวิทยุที่เหมาะสม

6.

วิจัยและพัฒนารถตรวจการบังคับวิทยุขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กดำเนินกลยุทธ์ในการรบในเมือง ; กรณีศึกษารูปแบบส่วนควบคุมกล้องที่เหมาะสม

7.

วิจัยและพัฒนารถตรวจการบังคับวิทยุขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กดำเนินกลยุทธ์ในการรบในเมือง ; กรณีศึกษารูปแบบกล้องกลางวันที่เหมาะสม

 

                                                ตรวจถูกต้อง

                                                                   พ.อ. ทองคำ ชุมพล

                                                                         (ทองคำ ชุมพล )

                                                                       รอง ผอ.กวส.สกศ.ฯ

                                                                             29 ก.ค.54