ตราแผ่นดิน  รร.นายร้อย จปร. กองบัญชาการ รร.นายร้อย จปร.
  - หน้าแรก รร.จปร.
  - ตารางการปฏิบัติ
00001 - 04000
04001 - 08000
08001 - 12000
12001 - 16000
16001 - 21000
  - รายละเอียดการปฏิบัติ
  - รายชื่อที่พัก จว.นครนายก

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2556
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 760 คน

ตารางการปฏิบัติ
วัน - เวลา รายการ สถานที่
ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 56

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง internet

http://www.crma.ac.th
http://www.rta.mi.th

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

1900-888-578
อังคารที่ 16 เม.ย. 56

08:00 - 11:00 น. รายงานตัวและชี้แจงการปฏิบัติ
11:00 - 12:00 น. การทดสอบวิภาววิสัย
13:00 - 16:00 น. การทดสอบสุขภาพจิต

หมายเหตุ : ผู้ไม่มารายงานตัว ทดสอบวิภาววิสัย และทดสอบสุขภาพจิต ไม่มีสิทธิ์สอบรอบสอง

อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
[แผนที่]
พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 56
07.00 น.

รายงานตัวเพื่อสอบรอบสองระหว่าง 18 เม.ย.56 - 21 เม.ย.56

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
[แผนที่]

ตารางกำหนดการรับสมัครทั้งหมด

การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 16 เม.ย. 56 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
ส่งข้อคิดเห็นถึง webmaster
© copyright 2013 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001