ตราแผ่นดิน  รร.นายร้อย จปร. กองบัญชาการ รร.นายร้อย จปร.
  - หน้าแรก รร.จปร.
  - ตารางการปฏิบัติ
00001 - 04000
04001 - 08000
08001 - 12000
12001 - 16000
16001 - 21000
บุคคลสำรอง

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้ที่เข้าสอบรอบสองและผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ให้เสนอคำขอเป็นหนังสือถึง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายใน 31 พ.ค. 54 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
      1. กรณีเป็นผู้ที่สอบรอบสอง ประกอบด้วย (1)สำเนาบัตรประชาชน, (2)สำเนาบัตรประจำตัวสอบ และ
          (3)สำเนาทะเบียนบ้าน
      2. กรณีเป็นผู้ปกครอง ประกอบด้วย (1)หลักฐานตามข้อ 1., (2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง,
          (3)สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง และ (4)สูจิบัตรของผู้เข้าสอบรอบสอง
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่
          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ. สุวรรณศร ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26001
ตามระยะเวลาที่กำหนด


ตารางการปฏิบัติ
วัน - เวลา รายการ สถานที่
พุธที่ 27 เม.ย. 54

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายทาง internet

http://www.crma.ac.th

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

1900-888-578
พฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 54

- ปิดประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย เวลา 07.00 - 09.00 น.
- รายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น.

โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
[แผนที่]
อาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 54

ทำสัญญามอบตัว (บุคคลตัวจริง,โควต้า นนส. และบุคคลสำรอง)

- 08.00 - 10.00 ทำสัญญามอบตัว

- 11.00 - 13.00 บุคคลสำรองรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์


โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก
[แผนที่]
หมายเหตุ การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 54 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
ส่งข้อคิดเห็นถึง webmaster
© copyright 2011 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001