วีดิทัศน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติห้าสิบพรรษา

ขัตติยราชกุมารี ทูตสันถวไมตรี ปิ่นศรีจักรีวงศ์

ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
7 มิถุนายน - 10 ธันวาคม 2548