เอกสารเผยแพร่

- บทบาทของ ทบ.ในการ
พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

 

- ภัยคุกคามต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

 

- หลักการทรงงาน 23 ประการ

 

- พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9


เทิดทูนสถาบัน


 
 
     
    ผลการดำเนินงานของ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ
   
เดือน/ปี จำนวน Website จำนวน URL ศาลสั่งปิดกั้น* Website
เข้ารหัส ไม่เข้ารหัส
ต.ค.58 15 1,885 724 13
พ.ย.58 9 1,234 740 27
ธ.ค.58 9 1,314 221 46
ม.ค.59 9 1,346 289 11
พ.ค.59 11 1,622 255 8
ก.ค.59 11 1,682 258 22
พ.ย.59 11 1,890 283 2,177
ธ.ค.59 11 2,124 173 1,483
มี.ค.60 12 2,861 287 44
       
    * ศาลมีคำสั่งปิดกั้นโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ 26/2557
ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 
       
       
   

“กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319
เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”