เอกสารเผยแพร่

- บทบาทของ ทบ.ในการ
พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

- ภัยคุกคามต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- หลักการทรงงาน 23 ประการ

- พระราชดำรัสในหลวง
รัชกาลที่ 9

- หนังสือพระราชประวัติ
รัชกาลที่ 9

- 99 พระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ 9

 

รายงานเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่าย

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

FB เทิดทูนสถาบัน 

ผลการดำเนินงานของ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ

เดือน/ปี จำนวน Website จำนวน URL ศาลสั่งปิดกั้น* Website
เข้ารหัส ไม่เข้ารหัส
ต.ค.58 15 1,885 724 13
พ.ย.58 9 1,234 740 27
ธ.ค.58 9 1,314 221 46
ม.ค.59 9 1,346 289 11
พ.ค.59 11 1,622 255 8
ก.ค.59 11 1,682 258 22
พ.ย.59 11 1,890 283 2,177
ธ.ค.59 11 2,124 173 1,483
มี.ค.60 12 2,861 287 44
ก.ค.60 11 3,763 1,604 26
 
* ศาลมีคำสั่งปิดกั้นโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ
โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57
เรื่อง การดูแลและสอดส่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 
 
 

“กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการ
พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำลายสถาบันฯ
และรายงานให้ ทบ. ทราบทาง e-mail: net2551@gmail.com
เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”