โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลกระหม่อมอาจารย์ การศึกษา นักเรียนนายร้อย
 

คุณสมบัติ / เครื่องแบบในอดีต / เครื่องแบบในปัจจุบัน / การศึกษา / การฝึก / กิจกรรม / ดูงานต่างประเทศ

 
     
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ที่จะเลือกเป็นนักเรียนนายร้อย

 
 

              เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย มิได้อยู่ที่การแต่งเครื่องแบบโก้หรู มิได้อยู่ที่การศึกษาเพื่อได้เป็นเจ้าคนนายคน

มิได้อยู่ที่การ ได้มีโอกาสเล่าเรียนด้วยทุนของทางราชการหรือความภูมิใจที่ผ่านการคัดเลือกมาจากคนเป็นหมื่น ๆ คนเท่านั้น เกียรติยศ

 เกียรติศักดิ์ โดยแท้จริงของนักเรียนนายร้อยคือ

 
   
   
     
 

- เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
     
 

- เป็นผู้ตั้งใจอุทิศตนอย่างแน่วแน่ ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย เพื่อรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร

 
     
 

- เป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบากในการรับการฝึก การหัด

และการฝึกฝนทั้งปวง เพื่อความเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ  รวมทั้งสติสัมปชัญญะเพื่อการเป็นผู้นำทหาร ที่มีความภาคภูมิใจ

และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป

 
   
   
     
 

- เป็นผู้ที่พร้อมในการในการพัฒนาตนเองไปสู่ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และเป็นตัวอย่าง

ในการประพฤติตนเป็นคนดีและเสียสละ เพื่อชาติตลอดทั้งชีวิต

 
   
     
 

- เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้รอบ ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 
     
 

- เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ซึ่งเป็นแบบฉบับของนายทหารผู้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามที่กองทัพ

และประเทศชาติพึงปรารถนา

 
   
     
 

           

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

สาระสำคัญของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เกี่ยวกับนักเรียนนายร้อย

 
     
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ข้อ ๗ การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย

 
     
 

๗.๑ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหาร ได้คะแนนตามที่ทางราชการกำหนด

 
     
 

ข้อ ๘ สิทธิและหน้าที่ของนักเรียนนายร้อย

 
     
 

๘.๑ นักเรียนนายร้อยเป็นนักเรียนทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
     
 

๘.๒ บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ร้องขอรับราชการ ทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวงออกตามคาม

ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

 
   
     
 

๘.๓ นักเรียนนายร้อยจะต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  คำสั่ง  แบบธรรมเนียมของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับจะต้องเคารพ

และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบธรรมเนียมของทหาร ทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย

 
   
     
 

๘.๔ นักเรียนนายร้อยจะต้องรับการฝึกและอบรม ตามระเบียบและหลักสูตร ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 
     
 

๘.๕ นักเรียนนายร้อยมีสิทธิได้รับ เงินเดือน การเลี้ยงดู การรับสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ

ตามที่ทางราชการกำหนดตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนนายร้อย