".....การทหารนั้น   ที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ  ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี  แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่า  
  นั้นเข้าสนามรบ     ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย   ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้   แลมีสติปัญญาสามารถที่จะนำไปสู่ชัยชำนะ  
  ได้   แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ .....ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า    ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อยคือพวกเจ้านี้เอง   เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย  
  จงตั้งอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด   เตรียมการที่จะทำหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุด   ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน   ก็เป็นการฉลอง  
  พระเดชพระคุณที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือ หน้าที่ป้องกันความอิสระภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา....."  
     
  พระบรมราโชวาท  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อ 26 ธันวาคม 2452  
     

 

  ภารกิจ  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน้าที่ให้การศึกษา  อบรม  และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย   มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  ป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน  
   รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
     
 

 
   
   
   
   
   
   
     
 

ปรัชญา

 
  ผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพบกที่คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ดังนี้  
     
  1. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำดี มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน  
     
  2. มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยรบ รู้บทบาทของเหล่าต่างๆ และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนา  
  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
     
  3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ  
     
  4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเอง และเสริม  
  สร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยของตน  
     
  5. มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสำหรับเสริมคุณลักษณะข้างต้น และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์  
     
  6. มีความสามารถในการฝึกสอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา  
     
 

 
   
   
   
   
   
   
   
     

ส่งเมล์ถึง Webmaster ถ้ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
28 เมษายน 2547 Copyright © 2004
ITC

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001