Close

กิจกรรมละลายพฤติกรรม


 - ให้สมาชิกปรับตัวเข้าหากันหรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสัมมนา
 - สร้างความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกกับเกมที่ทีใงานวิทยากร
    จัดสรรมาโดยเฉพาะ
 - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนให้รู้จักกันมากกว่าเดิม
 - ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2 ชั่วโมง ( กิจกรรมกลางวัน )