เนื่องด้วยขณะนี้ รร.จปร.ได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ รร.จปร. หากพบปัญหา

การใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งได้ที่ กทท.รร.จปร.(Data Center) โทร.62758
( ในเวลาราชการ )