พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร

ประวัติ
วันเกิด                                         31 มกราคม 2444
สถานที่เกิด                                ตำบลเสาชิงช้า อำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร
บิดา - มารดา                              หลวงเพราะสำเนียง (ศุข ศุขวาที) - คุณแม่จีบ
สถานภาพสมรส                        สมรสกับ คุณหญิง ทิพย์ สุทธิสารรณกร

การศึกษา
ปีพุทธศักราช 2465                    สำเร็จโรงเรียนนายร้อยทหารบ

บรรดาศักดิ์
18 พฤษภาคม 2475                    หลวงสุทธิสารรณกร
 3 มิถุนายน 2473                         ขุนสุทธิสารรณกร

ยศทางทหาร
30 เมษายน 2505                         พลเรือเอก และ พลอากาศเอก
1 มกราคม 2498                           พลเือก
1 มกราคม 2494                           พลโท
1 เมษายน 2488                           พลตรี
1 กรกฎาคม 2485                        พันเิอก
1 เมษายน 2483                           พันโท
1 เมษายน 2478                           พันตรี
24 เมษายน 2475                         ร้อยเอก
7 พฤษภาคม 2470                      ร้อยโท
30 ธันวาคม 2465                         ร้อยตรี

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
1 มกราคม 2503                           รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรักษาราชการรองผุ้บัญชาทหารบก
16 กันยายน 2497                        รองผู้บัญชาการทหารบก
20 พฤษภาคม 2497                     ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
4 มิถุนายน 2493                           เสนาธิการทหารบก 
9 ตุลาคม 2491                             รองเสนาธิการทหารบกและรักษาราชการผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
14 กุมภาพันธ์ 2491                      เจ้ากรมการรักษาดินแดน
28 มกราคม 2491                         ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
1 มกราคม 2489                           ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2
29 พฤษภาคม 2488                     ประจำกรมเสนาธิการทหารบก
31 สิงหาคม 2487                         ผู้บัญชาการกองพลที่ 4 ตามคำสั่งกรมบัญชาการกองทัพใหญ่
8 เมษายน 2483                             เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 4
1 สิงหาคม 2475                           ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
1 พฤษภาคม 2470                        ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
1 พฤษภาคม 2465                        ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

ตำแหน่งนายทหารพิเศษ
29 พฤศจิกายน 2498                      นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
3 พฤษภาคม 2494                          ราชองครักษ์พิเศษ
24 พฤศจิกายน 2487                      ราชองครักษ์เวร

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
6 กุมภาพันธ์ 2502 - 17 เมษายน 2511          ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
3 กุมภาพันธ์ 2511 - 17 เมษายน 2511          สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
18 กันยายน 2501 - 10 ตุลาคม 2501            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2
20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500           ประธานสภาผู้แทนราษฎร
30 พฤศจิกายน 2494 - 16 กันยายน 2500     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ (ไทย)
15 มิถุนายน 2505                            เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2
5 พฤษภาคม 2505                          ปฐมจุลจอมเกล้า
5 พฤษภาคม 2502                          ทติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
5 ธันวาคม 2499                               มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
7 มีนาคม 2498                                 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
5 ธันวาคม 2497                               มหาวชิรมงกุฎ
5 ธันวาคม 2495                               ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 กุมภาพันธ์ 2486                            เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเซียบูรพา)

(ถึงแก่กรรม ขณะเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 17 เมษายน 2511)

การดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติราชการสำคัญ
               ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในยุคโรงเรียนนายร้อยทหารบกอีกท่านหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนนายร้อยรุ่นหลังๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีงามโดยตลอดคือ พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิืสารรณกร) ซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พทธศักราช 2465 และได้รับพระราชทานยศร้อยตรีในวันที่ 30 ธันวาคม
               ร้อยตรี สุทธิ์ รับราชการประำจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มาก่อนรับพระราชทานยศ คือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2465 ต่อมาได้ย้ายไปประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และได้รับพระราชทานยศร้อยโทในปีพุทธศักราช 2470 จากการรับราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "ขุนสุทธิสารรณกร" เมืือวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2473 และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงสุทธสารณกร" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2475 ซี่งเป็นปีที่ได้รับพระราชทานยศร้อยเอก และย้ายไปประจำกรมยุทธการทหารบกจนรับพระราชทานยศพันตรี และพันโทตามลำดับ ขณะดำรงตำแหน่งพันโทได้รับแต่งตั้งให้เป็นเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 4 และได้มีโอกาสเข้าร่วมในสงครามกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2483 ถึง 26 มีนาคม พุทธศักราช 2484 และเืมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาขึ้น พันเอกหลวงสุทธสารรณกร ก็ได้เข้าปฏิบัติราชการสนามอีกครั้ง ในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2489 ในราชการสงครามครั้งนี้ พันเอกหลวงสุทธิสารรณกรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผุ้บัญชาการกองพลที่ 4 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2487 ตามคำสั่งกรมบัญชาการกองทัพใหญ่ และได้ประจำกรมเสนาธิการทหารบกในปีต่อมาหลังจากได้รับพระราชทานยศ "พลตรี" เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2488
               เมื่อจบภารกิจจากราชการสนาม พลตรี หลวงสุทธิสารรณกร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2489 เป็นเจ้ากรมรักษาดินแดน ในต้นปีพุทธศักราช 2491 และเ้ป็นเสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2493 ต่อมาเมื่อวันที่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2494 ได้รับพระราชทานยศ "พลโท" และยังคมดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2497 จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกในปีเดียวกัน  
                พลโทหลวงสุทธสารรณกรได้รับพระราชทานยศสูงสุดคือ เป็นพลเอก เมื่อวัันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2498 และจากการที่ได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2503 จึงได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอก เมื่อวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2505 และได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(กรป.กลาง) 
                ทางด้านการเมืองนั้น พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร เริ่มต้นจากการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกรหม่อมแต่งตั้งให้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 จากนั้นจึงมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะข้าราชการการเมืองมาโดยตลอด จนถึงอสัญกรรมในขณะดำรงตำแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนุญ เมื่องวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2511
                ในการปกิบัติหน้าที่ืทางรัฐสภา พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการทหารพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษ เมือวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาป้่องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ในปีเดียวกัน และในปีพุทธศักราช 2502 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นอกจากนั้นยังไดเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยรัฐสภาไทยไปประัชุมที่ต่างประเทศอีกด้วย เช่น ในปีพุทธศักราช 2502 ไปประชุมสหภาพรัฐสภา ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ปีพุทธศักราช 2506 ไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิตัน ปีพทธศักราช 2508 ไปประชุมสหภาพรัฐสภา ณ ออตตาวา ประเทศแคนาดา และในปีพุทธศักราช 2510 ได้เป็นประธานในการประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซีย คร้ังที่ 3 ณ กรุงเทพฯ พร้อมกับได้รับเลือกให้เป็นประธานสหภาพสมาชิกสภาเอเซียในโอกาสเดียวกันด้วย                พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ที่ได้ปฏิืบัติหน้าที่ทั้งด้านราชการประจำและราชการการเมือง ด้วยความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และซื่อตรงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู และนำเกียรติประวัติืจารึกให้ปรากฎไว้สืบไป