เครื่องแบบนักเรียนนายร้อย
อดีต   /   ปัจจุบัน

ตู้แสดงธงชัยเฉลิมพล
ธงชัยเฉลิมพล

ประวัติการก่อสร้างอาคาร รร.จปร.100 ป

      "พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี หลังนี้ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2533 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่่อ ให้อาคารหลังนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและได้เสียสละเพื่อประโยชน์ประเทศชาติิราชบัลลังก์อันจะ เป็นตัวอย่างที่ดีงามให้แก่่อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

แผ่นศิลาฤกษ์
ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคาร จปร.100 ปี

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี

        การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์หลักที่บรรดาศิษย์เก่าของ โรงเรียนนายร้อยทุกรุ่นทุกหลักสูตรได้ตั้งเจตน์จำนงไว้ นั่นคือนอกจากจะเพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ"เสด็จปู่"ของนักเรียนนายร้อยทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้ว ยังมุ่งหวังให้อาคารแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้สร้างสมคุณงามความดีและได้่ เสียสละเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์ดังจะได้นำชม โดยเริ่มจากชั้นสูงสุดดังนี้


                  

                   ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดจัดแสดง
            
         พระบรมรูปหุ่นเรซินรัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบกพร้อมพระราชประัวัติย่อ

  

                  เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ
                                1. โรงเรียนนายร้อยสราญรมย์
                                2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชดำเนิน
                                3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ เขาชะโงก นครนายก

ประวัติโรงเรียนนายร้อยในอดีต สิ่งของพระราชทานทูลกระหม่อมอาจารย์ สิ่งของพระราชทานรัชกาลที่ 9
สิ่งของพระราชทานทูลกระหม่อมอาจารย์ ประวัติโรงเรียนนายร้อยในอดีต 

               ชั้นที่ 2 จัดแสดงผลงานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เ้ก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่
                       
ศิษย์เก่าที่มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบุรุษ
                  ศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม 5 ท่าน ได้แก่
                                1. พลเอก พระประจนปัจจนึก
                                2. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
                                3. พลตรี ศิิริ สิริโยธิน

                                4. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
                                5. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล

                        ศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวม 10 ท่าน ได้แก่

                                1. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
                                2. จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
                                3. จอมพล ถนอม กิตติขจร

                                4. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
                                5. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
                                6. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
                                7. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
                                8. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
                                9. พลเอก สุจินดา คราประยูร
                              10. พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์

                               มิใช่แต่เพียงที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น หากแต่ยังได้่ เชิดชูเกียรติประวัติของทหารไทย ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อย
                      พระจุลจอมเกล้าที่มีผลการปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1   กรณีพิพาทอินโดจีน
                      สงครามมหาเอเซียบูรพา สงครามเกาหลี  รวมถึงการแสดงให้เห็นภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งด้านป้องกัน
                      ชายแดน  ซึ่งได้นำยุทธการช่องบอกมาจัดทำโต๊ะทรายจำลองเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการต่อสู้ตามแนวชายแดน
                      ให้เด่นชัดมากขึ้น ส่วนดานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นั้น ได้นำยุทธการผาเมืองเผด็จศึกมาจัดทำโต๊ะทรายเป็น
                      ตัวอย่างของการต่อสู้และได้แสดงให้เห็นภารกิจ  ในการรักษาความสงบภายในอันเป็นหน้าที่ของทหารไว้ด้วย พร้อม            
                      กันนี้ได้จัดแสดงหุ่นประกอบไว้ทุกสงคราม

เกียรติประวัติศิษย์เก่า  
 เกียรติประวัติในสมรภูมิรบต่างๆ

                                สำหรับศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ได้นำรายนามจารึกไว้ให้ปรากฎ ดังนี้                                                                       - รองนายกรัฐมนตรี                        
                                     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                                    - รัฐมนตรีว่าการประทรวงอื่นๆ
                                    - ปลัดกระทรวงกลาโหม
                                ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
                             - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                        
                                    - ผู้บัญชาการทหารบก
                                    - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
                                    - อธิบดีกรมตำรวจ

                            นอกจากงานด้านการบริหารและปกครองประเทศ ด้านงานราชการสงครามนอกประเทศและการป้องกันราช
                        อาณาจักร ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงภารกิจของทหารในด้านการพัฒนาในหัีวข้อทหารกับการพัฒนาประเทศ
                        อีกด้วยได้แก่ โครงการอิสานเขียน โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง โครงการฮารับปันมารู

                        และโครงการจัดที่ทำกินให้กับราษฎร์ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
                                 สำหรับธงโบราณและเ้ครื่องแบบนักเรียนนายร้อยสมัยต่างๆ ได้จัดแสดงไว้ในชั้นนี้ด้วยเครื่องแบบราชวัลภ  

                        ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยระบบ Multi Media รวมทั้งจัดแสดง
                                 ของใช้ตำราเรียนของหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรเทคนิคทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต่างๆ