การขอรับการสนับสนุนการทํา NAT
  การขอรับการสนับสนุนพื้นที่ Server Vmware