เอกสารเผยแพร่
- บทบาทของ ทบ.ในการพิทักษ์
   และเทิดทูนสถาบัน
- ภัยคุกคามต่อสถาบัน
   พระมหากษัตริย์
- หลักการทรงงาน 23 ประการ
- พระราชดำรัสในหลวง
   รัชกาลที่ 9
- หนังสือพระราชประวัติ
   ในหลวงรัชกาลที่ 9
- 99 พระบรมราโชวาท
   ในหลวงรัชกาลที่ 9
รายงานเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่าย
สำหรับบุคคลทั่วไป

 

“กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการ
พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำลายสถาบันฯ
และรายงานให้ ทบ. ทราบทาง e-mail: net2551@gmail.com
เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”

 
 

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
ส่งข้อคิดเห็นถึง Webmaster