CRMA
Chulachomklao Royal Military Academy
CRMA
Chulachomklao Royal Military Academy

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ”

พันธกิจ

จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 สามารถกำหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนี้

  1. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ
  2. เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
  4. สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
  5. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
  6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หากมีข้อสงสัย ต้องการเข้าเยี่ยมชม รร.จปร. หรือต้องการติดต่อกับเรา เรายินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน

ติดต่อ รร.จปร.