เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2566 | KHAO CHA NGOK SUPERHALF MARATHON 2023 เปิดรับสมัครแล้ว
เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2566 | KHAO CHA NGOK SUPERHALF MARATHON 2023 เปิดรับสมัครแล้ว
เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน 2566 | KHAO CHA NGOK SUPERHALF MARATHON 2023 เปิดรับสมัครแล้ว
CRMA News

เกียรติยศแห่งความภักดี

อัตลักษณ์ของ รร.จปร. "เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันต้นกำเนิดแห่งผู้นำ

ปรัชญา รร.จปร. "เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ความรักชาติ"

เอกภาพแห่งวิทยาการ

ปณิธาน "มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม"

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถือกำเนิดจากพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทรงมีพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกล รวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการแผ่นดิน
เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการทหารที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย เพื่อดำรงศักดิ์ในการต่อสู้และป้องกันประเทศให้ธำรงเอกราช และมีความปลอดภัยจากอริราชศัตรู
การวางรากฐานทางการทหารตามรูปแบบสากลจึงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างให้เกิดศักยภาพต่อการปกป้องประเทศจากภัยสงครามนับเนื่องต่อมาในทุก ๆ รัชสมัยที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อการสถาปนาการศึกษาทางทหารในแผ่นดินไทย โดยมีพระราชประสงค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคนให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปรัชญา รร.จปร. “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ”