โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาทหาร มีความเป็นผู้นำ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความเป็นมืออาชีพของกองทัพบก

การเรียนการสอนและการฝึกของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดหลักสูตรปริญญาตรีนั้น นักเรียนนายร้อยจะได้รับความรู้ทางวิชาการจากบุคลากรและหลักสูตรที่มีคุณภาพ นักเรียนจะมีความเข้าใจในบริบทของทหารเพื่อประชาชนและจะได้รับการฝึกสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะการใช้ชีวิต รอบรู้ในวิชาชีพทหาร มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกได้สร้างความท้าทายใหม่ให้กับทุกคนในสังคมรวมถึงกองทัพบก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงเล็งเห็นความสำคัญนี้และพร้อมสำหรับการสร้างให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีภูมิคุ้มกันด้านการใช้ชีวิต อีกทั้งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อกองทัพบกและประชาชน

เรียนที่ จปร. แล้วได้อะไร

  • ได้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารหลักในระดับอุดมศึกษา ที่มีการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทัพบก และสร้างผู้นำที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ และนักพัฒนา มาอย่างมากมายและยาวนาน คณาจารย์ผู้สอนล้วนมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ อาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์งานที่หลากหลาย บรรยากาศและสถานที่การเรียนการสอนมีความพร้อม สะดวกสบาย เงียบสงบและสวยงาม ท่ามกลางหุบเขาชะโงก

  • สอดแทรกเนื้อหาความเป็นผู้นำในทุกวิชาเรียน คณาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นนายทหารและได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำจากโรงเรียนนายร้อย มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทุกท่านล้วนมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และพร้อมฝึกให้นักเรียนนายร้อยทุกคนมีความเป็นผู้นำ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งมั่นผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพบกต้องการ มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา เป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกคนถือว่าเป็นครอบครัว จปร. มีความเป็นพี่เป็นน้อง รักใคร่กลมเกลียว คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์เดียวกันทุกคน