กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หน่วยงาน ชื่อย่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กกพ.รร.จปร.
62101
กยข.รร.จปร.
62128
กกบ.รร.จปร.
62103
กกร.รร.จปร.
62388
กปช.รร.จปร.
62140
กสป.รร.จปร.
62137
กทท.รร.จปร.
62028
กกศ.รร.จปร.
62739
กพศ.รร.จปร.
62195
ผกง.รร.จปร.
62104
ผหพ.รร.จปร.
62391
ผธก.รร.จปร.
62141

ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ : 0-3739-3010

ภายใน : 62101