โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดการรับสมัครสอบสำหรับนักเรียนชายที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 18 ปี (รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพิ่มเติมจะอยู่ในระเบียบการสมัคร) การสมัครสอบจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยการสอบจะแบ่งเป็นสองรอบ ได้แก่ รอบแรก จะทำการสอบภาควิชาการในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนสอบผ่านภาควิชาการแล้วจะทำการสอบรอบสอง ซึ่งแบ่งเป็น การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพลศึกษา

หากผู้สมัครสอบสามารถสอบผ่านทั้งสองรอบ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกเป็นระยะเวลา 2 ปีที่โรงเรียนเตรียมทหาร หลังจากนั้นจะศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามหลักสูตรปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อจบการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบและวิธีการสมัคร รวมถึงติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนและเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจได้ด้วยตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมต้อนรับทุก ๆ ท่านที่สนใจ แล้วพบกันที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โทร. 095-1417110 หรือ 037-39313, 037-393010-4 หรือ 02-2412691-4 ต่อ 62130, 62733

รายละเอียดและการสมัครสอบ Online จะประกาศที่นี่ www.crma.ac.th ในช่วงประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี