Character

นักเรียนนายร้อยต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีในทุกสถานการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นทหารอาชีพ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการฝึกทหาร สมรรถภาพร่างกาย การอบรมภาวะผู้นำ กิจกรรมทางวิชาการ และภารกิจช่วยเหลือประชาชน

Responsibility

นักเรียนนายร้อยต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในฐานะนักเรียนและว่าที่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นในการรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

Military

นักเรียนนายร้อยต้องพร้อมสำหรับการพัฒนาในวิทยาการด้านทหาร โดยเป็นพื้นฐานให้แก่การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหมวด ที่มีความสามารถพื้นฐานด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติ

Academic

นักเรียนนายร้อยต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบัน มีความใฝ่เรียนและแวดไวต่อการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

นอกเหนือจากการฝึกศึกษาและการอบรมต่าง ๆ แล้ว นักเรียนนายร้อยยังมีอิสระในการบริหารจัดการเวลาในยามว่าง
เช่น กิจกรรมชมรม ออกกำลังกาย ฝึกฝน และกิจกรรมนอกห้องเรียน

ชมรม
0
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
0

อัตราการรับเข้าศึกษา

0%

1:25

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนในห้องเรียนโดยเฉลี่ย

ระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) นักเรียนนายร้อย