ชมรมกรีฑาโรงเรียนนายร้อยจปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน River Kwai International Half Marathon ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 66

ชมรมกรีฑาโรงเรียนนายร้อยจปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขันRiver Kwai International Half Marathon ประจำปี 2566

ณ River Kwai Village Resort & Onsen จังหวัด กาญจนบุรี

เข้าร่วมการแข่งขัน 12 นาย

ผลการปฏิบัติ

-ผลการแข่งขันระยะทาง 39 กิโลเมตร รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโอเวอร์ออล

นนร.ยศพัฒน์ ฤกษ์ใหญ่ ชั้นปีที่ 4

เวลา 2.31.58 ชั่วโมง

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรุ่นอายุ19-29ปี

นนร.สุธิมนต์ มาพงษ์ ชั้นปีที่ 5

เวลา 2.43.01 ชั่วโมง

ชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทรุ่นอายุ19-29ปี

นนร.ศิริวัฒน์ น้อยปุก ชั้นปีที่ 5

เวลา 3.09.56 ชั่วโมง

ชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทรุ่นอายุ19-29ปี

นนร.ปัณณทัต เครือบคนโท ชั้นปีที่ 5

เวลา 3.39.15 ชั่วโมง

-ผลการแข่งขันระยะทาง 21.1 กิโลเมตร รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท โอเวอร์ออล

นนร.พีระพัฒน์ มานพ ชั้นปีที่ 3

เวลา 1.16.53 ชั่วโมง

ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท โอเวอร์ออล

นนร.มงคลภัทร์ งามแข ชั้นปีที่ 4

เวลา 1.19.15 ชั่วโมง

-ผลการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท โอเวอร์ออล

นนร.ชัชวาล กลิ่นขจร ชั้นปีที่ 4

เวลา 36.26 นาที

ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท โอเวอร์ออล

นนร.ดิศรณ์ บุดดาเลิศ ชั้นปีที่2

เวลา 40.08 นาที

ชนะเลิศอันดับ1 ประเภทรุ่นอายุ19-39ปี

นนร.ณัฐวัฒน์ เหลืองชูฤทธิ์ ชั้นปีที่3

เวลา 40.35 นาที

ชนะเลิศอันดับ2 ประเภทรุ่นอายุ19-39ปี

นนร.ทัศนัย เร่งเทียน ชั้นปีที่5

เวลา 41.08 นาที

ชนะเลิศอันดับ3 ประเภทรุ่นอายุ19-39ปี

นนร.ฐิรวัฒน์ เกิดศรี ชั้นปีที่2

เวลา 41.20 นาที

Similar Posts