ชมรมค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษฯ รร.จปร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนว ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แนะแนว by ชมรมค่ายรัฐบุรุษ

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ชมรมค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษฯ รร.จปร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ให้ความรู้/สร้างการรับรู้/ฝึกฝนการแสดงออก

Similar Posts