ด้านความเป็นผู้นำ

“Leadership is the process of influencing people by providing purpose, direction, and motivation to accomplish the mission and improve the organization” (ADP6-22). การนำคือกระบวนการการโน้มน้าวผู้อื่นด้วยการให้เป้าหมาย แนวทาง และแรงจูงใจที่จะทำภารกิจให้สำเร็จและพัฒนาองค์กร

การสร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเริ่มจากการเข้าใจคน โดยเฉพาะสภาพทางสังคมปัจจุบันที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในฐานะของการเป็นมนุษย์ การสร้างผู้นำจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม การให้เกียรติ และการเคารพในความหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถนำศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ พัฒนาองค์กร และเป็นที่พึ่งของประชาชน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงมีกระบวนการในการฝึกศึกษาและวิธีการในการสร้างให้นักเรียนนายร้อยมีความเป็นผู้นำด้วยสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อดำรงความมุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละภารกิจ รวมทั้งมีการพัฒนามิติวิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ของความเป็นผู้นำตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยเจตจำนงที่ว่า “ผู้นำต้องมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความเท่าทันโลกอยู่เสมอ” กระบวนการสร้างผู้นำของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย