การศึกษาด้านวิชาการ

ภารกิจ สร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี เป็นผู้นำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต

นอกจากจะให้การศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ความมีสติปัญญารอบรู้เช่นเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรม นักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต

ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียว คำว่า “ศึกษา” จึงหมายถึง “คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ว่าทางด้านร่างกาย สมอง หรือจิตใจ ที่ผู้ศึกษาได้รับจากการเรียนรู้ การฝึกศึกษาหรืออบรม” การเรียนรู้ การฝึกศึกษาและอบรม มุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ

  1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
  2. มีอุปนิสัยที่มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัย และการเป็นผู้นำทหาร
  3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. ตระหนักถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำภารกิจ