การศึกษาด้านวิชาทหาร

นโยบาย ดำเนินงานตามนโยบายของ รร.จปร. และกรอบความต้องการนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. โดยร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

  1. ให้มีการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารที่เป็นเลิศ เพื่อให้ นนร. เป็นนายทหารชั้นดีตามความต้องการของกองทัพบก
  2. ปลูกฝังให้กำลังพลและ นนร. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลัก 5 ส. มาปรับปรุงการดำเนินการและพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ภารกิจ/พันธกิจ ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้ นนร. มีความรู้ทางวิชาด้านการทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความรู้ด้านการทหารที่สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารในระดับหมวดได้

  • มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป
  • มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
  • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด ได้แก่ กองทัพบกและเหล่าทหาร อาวุธประจำกาย การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วัตถุระเบิดและการทำลาย การอ่านแผนที่ การข่าวเบื้องต้น สุขศาสตร์ทหาร การป้องกันเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ บุคคลทำการรบ และยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน

ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ ได้แก่ อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า การปฏิบัติการของทหารช่าง การขับรถยนต์ทหาร ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน

ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร ได้แก่ ประวัติศาสตร์การสงครามสากลและไทย ภูมิศาสตร์ทหาร การสื่อสารทางยุทธวิธี ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด และหลักสูตรส่งทางอากาศ

ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นและความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำหน่วย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ การเขียนและการบรรยายสรุปทางทหาร การปฏิบัติการพิเศษ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม

ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่น ๆ ในการรับราชการ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับหน่วย ได้แก่ ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล การปฏิบัติการข่าวสาร การส่งกำลังบำรุง การศึกษาดูงานกองทัพภาค การศึกษาความรู้และการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการ การเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ การใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ และหน่วยทหารขนาดเล็ก

นอกจากการฝึกและศึกษาตามปกติแล้ว ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางทหาร และเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ได้แก่ การยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การโรยตัวจากหน้าผาจำลองและหน้าผาจริง การทดสอบในสนามผู้นำหน่วย การฝึกรบปะทะ การฝึกและทดสอบความชำนาญการทางทหาร และการฝึกและทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ