กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 เบอร์โทรกลาง: 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4

(ต่อเบอร์ภายใน)

E-mail. contact.us@crma.ac.th

เบอร์โทรภายในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • กองกำลังพล ต่อ 62101
 • กองยุทธการและการข่าว ต่อ 62128
 • กองส่งกำลังบำรุง ต่อ 62103
 • กองกิจการพลเรือน ต่อ 62731
 • กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 62753
 • กองสถิติและทะเบียนประวัติ ต่อ 62137
 • กองปลัดบัญชี ต่อ 62140
 • แผนกการเงิน ต่อ 62104
 • แผนกธุรการ ต่อ 62141
 • แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ ต่อ 62391
เบอร์โทรภายใน หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ส่วนการศึกษา ต่อ 62265
 • ส่วนวิชาทหาร ต่อ 62318
 • กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.จปร. ต่อ 62205
 • ส่วนบริการ ต่อ 62413
 • โรงพยาบาล รร.จปร. ต่อ 62545
 • พัน.ร.รร.จปร. ต่อ 62428
 • สำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร. ต่อ 62960
 • เรือนรับรอง (สโมสรนายทหาร) ต่อ 62254
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.จปร. ต่อ 62465
 • ร้านค้าสวัดิการ รร.จปร. ต่อ 62466
 • ศูนย์พัฒนากีฬา รร.จปร. ต่อ 62681
 • สถานีวิทยุ รร.จปร. ต่อ 62607