ปรัชญา

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ”

วิสัยทัศน์

“แหล่งกำเนิดผู้นำที่สร้างทหารอาชีพ มีคุณธรรม ที่ประเทศชาติเชื่อมั่นและนานาชาติยอมรับ” พันธกิจ

จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 สามารถกำหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนี้

1.ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ
2.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
4.สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
5.ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
6.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล