ผบ.รร.จปร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณซึ่งออกให้โดยกองทัพบก ให้กับ พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ หก.กสป.รร.จปร. เพื่อแสดงว่า ผลงาน “การทำสัญญา นตท.(ทบ.) เข้าเป็น นนร. ผ่านโปรแกรมการทำสัญญาแบบออนไลน์” เป็นผลงานที่มีคุณภาพในกิจกรรม Show and Share

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 ผบ.รร.จปร. ได้มอบประกาศเกียรติคุณซึ่งออกให้โดยกองทัพบก ให้กับ พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ หก.กสป.รร.จปร. เพื่อแสดงว่า ผลงาน “การทำสัญญา นตท.(ทบ.) เข้าเป็น นนร. ผ่านโปรแกรมการทำสัญญาแบบออนไลน์” เป็นผลงานที่มีคุณภาพในกิจกรรม Show and Share ระหว่างหน่วยงานภายในกองทัพบก
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts