พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานฝ่าย รร.จปร. ซึ่ง รร.จปร. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมทางวิชาการร่วมกัน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามต่ออายุบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๑๑๐๖ ชั้น ๑๑ อาคารวิศวะฯ ๑๐๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานฝ่าย รร.จปร. ซึ่ง รร.จปร. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมทางวิชาการร่วมกัน นับเป็นครั้งที่ ๓ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖, และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๑) จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาทั้ง ๒ สถานบัน ได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ และความผูกพันธ์ อันดีงาม ใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี แล้ว ได้ร่วมกันผลิตมหาบัณฑิตที่รับทั้งพลเรือนและทหาร ได้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนไม่น้อย

Similar Posts