พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อถวายพระราชกุศลในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) โดยนักเรียนนายร้อยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ลาอุปสมบทในห้วงปิดภาคการศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 81 นาย นอกจากนี้ มีนักเรียนนายร้อยบางส่วนได้ลาอุปสมบท ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ จำนวน 186 นาย รวมทั้งสิ้น 267 นาย

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ, พิธีถวายตัวนาค, พิธีขลิบผมและปลงผม ก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท โดยศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ 4-10 เมษายน 2567 จากนั้นจะเดินทางไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตคลองสามวา กทม. ระหว่าง 14-18 เมษายน 2567 โดยพระนวกะนักเรียนนายร้อยมีกำหนดลาสิกขาบท ในวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ การอุปสมบทของนักเรียนนายร้อยในห้วงปิดภาคเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตระหนักถึงความสำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย และยังถือเป็นโอกาสที่นักเรียนนายร้อยจะได้เข้ารับการศึกษาในพระธรรมวินัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับด้านวิชาการและการทหาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บรรพชาอุปสมบทและต่อส่วนรวม เสริมสร้างเป็นนายทหารที่ดีมีศักยภาพของกองทัพในอนาคต ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองต่อไป

Similar Posts