หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งประโยชน์ต่อผู้รับการศึกษาเป็นสำคัญ นักเรียนนายร้อยจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงจะได้รับการฝึกวิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเข้ากับบทเรียน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

การเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและโครงสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพหนึ่งในเป้าหมายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการพัฒนานักเรียนนายร้อยนั้นคือการได้สร้างบุคลากรแห่งอนาคตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเล็งเห็นถึงการสร้างประโยชน์ต่อโลกและสังคม ซึ่งการจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต้องเริ่มที่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และจิตใจ ผู้เรียนจึงจะได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในตนเองออกมาและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของศตวรรษที่ 21 อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมต่อไป

นักเรียนนายร้อยสามารถเลือกเรียนสาขาที่ตนเองสนใจและตามความถนัดได้ทั้งสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Program)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย พร้อมพัฒนานักเรียนนายร้อยเข้าสู่โลกกว้าง

สนใจดูหลักสูตรที่ รร.จปร. เปิดให้เรียน