ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑.พันเอก สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ
(พ.ศ.๒๔๔๙ - พ.ศ.๒๔๕๒)

๒.พันเอก พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์
(ทองดี ภีมะโยธิน)
(พ.ศ.๒๔๕๖ - พ.ศ.๒๔๕๘)

๓.พระยาอุปเทศทวยหาญ
(เชื่อม ประพันธโยธิน)
(พ.ศ.๒๔๕๘ - พ.ศ.๒๔๖๘)

๔.พลตรี พระยารมรณรงค
(หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล)
(พ.ศ.๒๔๖๗ - พ.ศ.๒๔๗๑)

๕.พลตรี พระยาเสนีย์ณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) (พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๓)

๖.พลตรี หม่อมเจ้า
นิลประภัศร เกษมศรี
(พ.ศ.๒๔๔๙-พ.ศ.๒๔๕๒)

๗.พันเอก ประศาสน์พิทยายุทธ (พ.ศ.๒๔๗๕ - พ.ศ.๒๔๗๖)

๘.พันโท หลวงวิภาครัฐกิจ
(ศุข เมนะรุจิ)
(พ.ศ.๒๔๗๖ - พ.ศ.๒๔๗๙)

๙.พันเอก หลวงสวัสดิ์รณรงค์
(สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์)
(พ.ศ.๒๔๗๙ - พ.ศ.๒๔๘๓)

๑๐.พันโท ขุนเรืองวีระยุทธ (พ.ศ.๒๔๘๓ - พ.ศ.๒๔๘๙)

๑๑.พลตรี หม่อมราชวงค์ เทียมพันธ์ กฤษดากร ราชเสนากฤษดากร (พ.ศ.๒๔๘๙ - พ.ศ.๒๔๙๐)

๑๒.พลตรี เดช เดชประดิยุทธ (พ.ศ.๒๔๙๐ - พ.ศ.๒๔๙๐)

๑๓.พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิรณชัย
สวัสดิเกียรติ
(พ.ศ.๒๔๙๐ - พ.ศ.๒๔๙๑)

๑๔.พลตรี กำปั่น กำปนาทแสนยากร
(พ.ศ.๒๔๙๒ - พ.ศ.๒๔๙๕)

๑๕.พลตรี ขุนเสนาทิพ
(พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๕๐๓)

๑๖.พลตรี อ่อง โพธิกนิษฐ (พ.ศ.๒๕๐๓ - พ.ศ.๒๕๐๖)

๑๗.พลตรี บุญชัย บำรุงพงศ์ (พ.ศ.๒๕๐๖ - พ.ศ.๒๕๐๗)

๑๘.พลตรี สำราญ แพทยกุล (พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๐)

๑๙.พลตรี บุญ รังคะรัตน์ (พ.ศ.๒๕๐๑ - พ.ศ.๒๕๑๕)

๒๐.พลตรี ชัย สุรสิทธิ์
(พ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๑๙)

๒๑.พลตรี ปิ่น ธรรมศรี
(พ.ศ.๒๕๑๒ - พ.ศ.๒๕๑๙)

๒๒.พลตรี จวน วรรณรัตน์ (พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๒)

๒๓.พลตรี ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค (พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๒๔)

๒๔.พลตรี วิจิตร สุขมาก (พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๒๘)

๒๕.พลตรี นิยม ศันสนาคม (พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๓๑)

๒๖.พลตรี เผด็จ วัฒนะภูติ (พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๒)

๒๗.พลโท ขจร รามัญวงศ์ (พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๓)

๒๘.พลโท สมพร เติมทองไชย (พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๔)

๒๙.พลโท วัฒนา สรรพานิช (พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๖)

๓๐.พลโท บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ (พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๗)

๓๑.พลโท อาวุธ วิภาตะพันธ์ (พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๓๙)

๓๒. พลโท อำนวย สวนสมจิตร (พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๑)

๓๓.พลโท สมทัต อัตตะนันทน์
(พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๓)

๓๔.พลโท สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ (พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๔)

๓๕.พลโท ชาตรี ศิรศรัณย์ (พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๖)

๓๖.พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ (พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๖)

๓๗.พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ (พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๗)

๓๘.พลโท สุเทพ โพธิ์สุวรรณ (พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๔๘)

๓๙. พลโท กมล แสนอิสระ (พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๕๐)

๔๐.พลโท วรวิทย์ พรรณสมัย (พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๒)

๔๑.พลโท ปริญญา สมสุวรรณ (พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๔)

๔๒.พลโท ดนัย มีชูเวท
(พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๕)

๔๓.พลโท พอพล มณีรินทร์ (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗)

๔๔.พลโท ชาญชัย ยศสุนทร (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘)

๔๕.พลโท ถกลเกียรติ นวลยง (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙)

๔๖.พลโท สิทธิพล ชินสำราญ (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๒)

๔๗.พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ (พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๓)

๔๘.พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร (พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๔)

๔๙.พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖)