โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนช่วงการปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 ห้วงวันที่ 22-26 เม.ย.67

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนช่วงการปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 ห้วงวันที่ 22-26 เม.ย.67 โครงการค่ายเยาวชน “ Army Youth Music Summer Camp” 2567 โดยจัดครูที่มากความสามารถของ มว.ดย.สบร.รร.จปร.ฝึกสอนเยาวชนทางด้านดนตรี ทั้งในรูปแบบดนตรีสากล – ดนตรีไทย มีเด็กๆเยาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวมีเยาวชนบุตรหลานของกำลังพล และ ชุมชนรอบ รร.จปร. ที่มีทักษะทางด้านดนตรี ช่วงอายุ 6- 16 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน ทั้งนี้เด็กๆสามารถปฏิบัติเครื่องมือดนตรีและเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

Similar Posts