โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ​จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567​ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ​จิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567​ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 1700 พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ​จิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567​ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป โดยมีนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายร้อย เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 2,100 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts